Försvarsmakten utvecklar Personnel Recovery-förmågan

Försvarsmakten ska bli bättre på Personnel Recovery (PR). Risken för kidnappning eller att svensk personal blir isolerad utgör ett hot i våra missionsområden.– Hotbilden kring vår personal ökar hela tiden, säger Robert Nylen, svensk samverkansofficer vid Joint Personnel Recovery Agency (JPRA) i USA.

Staff Sergant Keith M.Maupin, US Army. Maupin kidnappades 9 april 2004 i Irak och han saknas fortfarande. Foto: Al Jazeera

Att kidnappa personal i syfte att exploatera dem i olika media är ett billigt sätt att nå strategisk verkan. Exempel på detta finns från olika internationella insatser till exempel i Irak, Afghanistan och Somalia. Det är därför viktigt att Försvarsmakten vet hur den ska kunna bemöta och hantera denna typ av hot mot sin personal.

Personnel Recovery är samlingsbegreppet för flera olika typer av åtgärder och operationer som syftar till att återföra personal som blivit isolerad i händelse av en nödsituation.

Alla är måltavlor
– Svensk personal i ett operationsområde kan när som helst bli isolerad eller utsatt för ett kidnappningsförsök. Genom att ligga steget före och vidta olika förebyggande åtgärder ökar vi våra möjligheter att förhindra detta. En förutsättning är underrättelser, utbildning och utrustning. Det hjälper oss också att förändra vårt taktiska uppträdande och se till att vi på rätt sätt kan skydda vår personal, säger Robert Nylen.

Samarbete med USA
I USA är det chefen for Joint Forces Command som utövar funktionsansvar för PR med stöd av Joint Personnel Recovery Agency (JPRA). JPRA jobbar med alla tänkbara aspekter inom PR och har anknytningar till försvarsministeriet och de olika operationsområdena. Försvarsmakten har sedan september en samverkansofficer placerad vid JPRA. Syftet är att med stöd av JPRA utveckla den svenska militära PR-förmågan, det vill säga att kunna undsätta och återeintegrera isolerad personal. Detta samarbete ger Försvarsmakten ovärderliga kunskaper om PR som sedan kan tillämpas i våra internationella insatser. 
  
Interoperabilitet
Med ett allt större internationellt engagemang ökar också behovet av Personnel Recovery. Dessutom ställs krav på att den svenska PR-förmågan är interoperabel med Nato.
– PR är ett relativt nytt område inom Försvarsmakten. Vårt fokus har hittills varit att ge personalen kunskap om Personnel Recovery. Genom att samordna utveckling och ytveckla andra förmågor inom PR kan vi nå ett bättre resultat. Vår samverkan med JPRA är ett stort steg i rätt riktning, säger Robert Nylen.