Försvarsmakten föreslår nästa steg i reformarbetet

Perspektivstudien "Ett hållbart försvar för framtida säkerhet" är Försvarsmaktens förslag till utveckling av Försvarsmakten i ett 20-årigt perspektiv. Slutrapporten av studien har överlämnats till regeringen som ett underlag för regeringens långsiktiga inriktning av Försvarsmakten.

Perspektivstudien är ett resultat av flera års arbete och har sin utgångspunkt i omvärldens utveckling, och en analys av Sveriges behov av långsiktig militär förmåga. Förslaget som presenteras svarar mot dessa behov inom den ekonomiska ram som framgår av regeringens budgetproposition för 2008.

Försvarsmaktens förslag redovisar ett försvar med ökad tillgänglighet och användbarhet samt en nödvändig mångsidighet. Förslaget utgör ett naturligt nästa steg i den pågående reformeringen av Försvarsmakten och ger Sverige långsiktigt militära resurser som kan användas globalt, i Europa och vårt närområde, och när det behövs på vårt eget territorium.

De mest omfattande förslagen på förändringar som presenteras är inom personalförsörjningssystemet. Försvarsmakten föreslår att soldater och sjömän anställs för tjänstgöring i insatsförbanden. Anställningen föregås av en grundutbildning till vilken man söker frivilligt.

Förslaget innebär också behov av att anpassa produktionssystemen till exempel utbildning, övningar, anskaffning av materiel och utveckling av förband mot det nya konceptet. Det omfattar även grundorganisationen, men Försvarsmakten anser att det ur ett ekonomiskt perspektiv och för att behålla kompetens är viktigt att rationaliseringar i grundorganisationen genomförs på ett kontrollerat sätt, successivt under en längre tid.