Samarbete över förbandsgränserna

Säkerhetsbataljonen är ett typexempel på hur dagens försvarsmakt samlar kompetens och där flera förband arbetar sida vid sida – från lägsta till högsta nivå.

Under övningen arbetade officerare och värnpliktiga från säkerhetsbataljon för första gången i en gemensam skvadronsstab. Foto: Katja Öberg

Säkerhetsbataljonen ska i händelse av kris eller krig kunna avvärja terroristhot mot viktiga personer och anläggningar, redan innan ett krigsläge har utvecklats. Både Livgardet, säkkompani Sjö i Göteborg och personal från flygvapnet ingår i bataljonen.

Vid Livgardets slutövning nyligen övade säkerhetsbataljonen för första gången med en gemensam skvadronsstab.

Samarbetet över förbandsgränserna följer Högkvarterets order om en gemensam säkerhetsbataljon i Försvarsmakten. Utbildning av värnpliktiga genomförs i Kungsängen alternativt Göteborg, beroende på vilken specialistkompetens som efterfrågas i utbildningsskedet.

Redan i år har de värnpliktiga haft gemensam vinterutbildning och prickskytteutbildning. Nyligen genomfördes också en gemensam utbildningskontroll för värnpliktiga plutonbefäl.

Läs mer på www.livgardet.mil.se