Regelverk anpassas

Den 1 oktober trädde en ändring av lagen om försvarsunderrättelseverksamhet i kraft. Ändringen är en anpassning av underrättelseverksamheten till en allt mer komplex och snabbt föränderlig omvärldsutveckling.

I den nya skrivningen har det grundläggande mandatet för försvarsunderrättelseverksamheten ändrats från det som tidigare formulerades som ”yttre militära hot” till att nu gälla ”yttre hot”.

 – För Must, den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, innebär inte den ändrade skrivningen några avgörande skillnader. Vi arbetar redan idag, i enlighet med statsmakternas årliga inriktning av Must, med frågor som rör även andra förhållanden än rent militära, säger Mats Engman, ställföreträdande chef den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Förutom den ändrade skrivningen om yttre hot förtydligas gränsdragningen mellan polisiär verksamhet och försvarsunderrättelseverksamhet. Det framgår även i den nya lagtexten att verksamheten endast får avse utländska förhållanden.

 – Lagen är en anpassning till det faktum att det blir allt svårare att dra en tydlig gräns mellan vad som är ett militärt hot eller någon annan form av hot, säger Mats Engman.

Text: Ulf Petersson