Lång närvaro i Bosnien avvecklas

I april nästa år avvecklas den svenska styrkan i Bosnien. Sverige har sedan 1992 oavbrutet haft personal i Bosnien-Hercegovina.

Svenska FN-soldater i Bosnien tar skydd för prickskyttar. Foto: Corinne Dufka/Scanpix

Försvarsmakten planerar nu och förbereder för en avveckling av det svenska truppbidraget i samband med att förbandet EB 07 roterar hem. Förbandet ska vara operativt fram till den 13 april 2008 och i huvudsak vara avvecklat och återtransporterat senast en vecka senare.

– Det är ett politiskt beslut. Läget i Bosnien är förhållandevis stabilt och säkert i dag och behovet av militär närvaro är inte lika starkt som tidigare. Sverige kommer att kraftsamla till den EU-ledda operationen i Tchad samt till EU:s snabbinsatsstyrka, Nordic Battlegroup. Vi bidrar med andra ord även fortsättningsvis till EU:s operationer, säger överstelöjtnant Mikael Smedin som är kontingentschef för den svenska styrkan.

Den svenska kontingenten i Bosnien ingår i Eufor. Styrkan har nyligen utökats från 15 till 24 personer. Uppgiften är att stödja utvecklingen av ett stabilt, livskraftigt, fredligt och multietniskt Bosnien-Hercegovina.

Eufor ska också fortsätta att övervaka efterlevnaden av Dayton-avtalet och stödja det civila arbetet med återuppbyggnad av samhället. Den svenska personalen i Eufor består av fyra befattningar vid högkvarteret i Sarajevo, en befattning vid regionalt samordningscenter i Zenica och samverkansteam i Doboj och Prnjavor.

– Vi är i princip Eufors ögon och öron i Bosnien. Uppgifterna har i och med att läget stabiliserats fått mer och mer av politisk och polisiär karaktär. Vi fullföljer nu våra åtaganden fram till april och lämnar sedan över våra uppgifter och erfarenheter till andra.

Den första svenska styrkan i Bosnien var förbandet JK01 som kom till Bosnien och Sarajevo 10 mars 1992 för att upprätta högkvarteret för UNPROFOR. Då sedan kriget bröt ut tvingades huvuddelen av stab och kompani flytta.  

Förbandet BA 01 anlände 1993. BA 01 bestod av en mekaniserad bataljon, Nordbat II, och stabspersonal. Sedan dess har drygt 7500 svenskar tjänstgjort för Försvarsmakten i Bosnien.

– De insatser som svensk personal har bidragit med under den här tiden har varit oerhört betydelsefulla. Bosnien har gått från krig till stabilitet och säkerhet och svensk personal har varit närvarande hela tiden, säger Mikael Smedin.