Miljardbesparingar aviseras i budgeten

Försvarsmakten ska spara 350 miljoner på materielsidan nästa år, enligt regeringens budgetproposition. Kommande år vill regeringen skära ytterligare. En särskild grupp ska samtidigt ta fram underlag för hur nivån på försvarsanslagen ska kunna minskas med totalt 3-4 miljarder.

Omvandlingen från invasions- till insatsförsvar har kommit långt på flera väsentliga områden, anser regeringen, men vill ändå effektivisera ytterligare. Därför ska materielanslagen sänkas med 350 miljoner kronor 2008, 620 miljoner 2009 och 980 miljoner 2010.

Ytstridsfartyg
Den egna utvecklingen av ytstridsfartyg bedöms enligt regeringen vara förenat med för stora ekonomiska risker och bör därför avbrytas. Regeringen har ännu inte tagit ställning till hur nästa svenska ubåtssystem ska anskaffas.

"Omvärldsutvecklingen och kraven på försvaret har i grunden ändrat utgångspunkterna för materielförsörjningen" menar regeringen, som vill se ett ökat internationellt samarbete och mer direktanskaffning av ny eller begagnad materiel.

3-4 miljarder
Även efter de nu aviserade besparingarna på materielsidan finns enligt regeringen ytterligare möjligheter att effektivisera, främst på materielområdet. Det bör gå att minska anslagen med 3-4 miljarder, inklusive besparingarna i budgetpropositionen, anser regeringen och vill tillsätta en genomförandegrupp som ska redovisa hur en sådan utgiftsminskning kan ske.

Sveriges förmåga att delta i internationella operationer ska öka, fastslår regeringen i budgetpropositionen, och skriver bland annat: "Insatsförsvaret ska vara flexibelt, effektivt och användbart".

Internationella insatser
Delar av de medel som frigörs på materielsidan ska kunna användas för internationella insatser.

I budgetpropositionen föreslår regeringen också minskade anslag till förbandsverksamheten med totalt 85,5 miljoner kronor, varav 12 miljoner istället läggs på ökad information till kvinnor om värnplikten.

Kommande år bör ännu större besparingar göras på förbandsverksamheten, enligt förslaget.

Per Norlin