Nytt sökförfarande för attachébefattningar

Nya principer för att söka till försvarsattachébefattningar har börjat gälla. Förändringarna ligger i linje med det öppnare sökförfarande som numera gäller andra militära befattningar.

Idag krävs ett mer aktivt sökande till specifik attachébefattning än vad som tidigare gällde. Förr kunde en rekrytering göras utan aktiv inblandning av den som senare erbjöds jobbet. Nu måste initiativet komma från dem som är intresserade. - Idag har alla samma möjligheter att söka. Det ställer krav på dem som är intresserade att ta reda på olika länders kravprofil, ingen kommer att ringa upp från centralt håll och erbjuda attachébefattningar, säger överste Anders Hedgren, chefsutvecklare vid personalstaben i högkvarteret. Bredda underlaget Förhoppningen är att nyordningen ska bredda underlaget och förenkla tillsättningen av tjänster. Internationell erfarenhet, kulturell förståelse, språkkunskaper och andra personliga förutsättningar, förutom formella krav som rätt gradbeteckning, är exempel på egenskaper som ställs för en attachébefattning. - Förhoppningsvis har individen själv bäst kännedom om sina egna kvalifikationer, vilket ökar chansen för att rätt person hamnar på rätt befattning, säger Anders Hedgren. Förändringar i organisationen En annan nyhet är förändringarna i attachéorganisationen. Utrikesdepartementet och försvarsdepartementet i samverkan med Försvarsmakten ser årligen över vilka länder som ska ha en fast attachébefattning med ibland flera länder inom sitt ansvarsområde alternativt en resande attaché. Några nyheter i årets organisation är att Sverige inte längre har en fast befattning i Japan, däremot kommer fasta befattningar att inrättas i de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen. Härutöver ska tillsättas fasta attachéer i både Nigeria och Pakistan. Ulf Petersson » Tidigare nyhet: Ny modell för befordran på väg införas » Läs mer om de svenska utlandsmyndigheterna på www.regeringen.se