Fjolårets besparingar kan nu användas

Försvarsmaktens redovisning för första halvåret visar att verksamheten löper planenligt. Även det ekonomiska utfallet följer prognoserna för året.

Anslaget på 39.3 miljarder kronor används på det sätt som regeringen avsett i sina direktiv. Den besparing på materielsidan försvaret ålades att göra 2006, på en och en halv miljard kronor, används nu för de beställningar som då fick läggas på is. Ytterligare en stor besparing gjordes föregående år på cirka en miljard. De pengarna används nu för att finansiera de kvarvarande omstrukturerings- och avvecklingskostnader som stipulerades i försvarsbeslutet 2004. Samtidigt gör regeringen en anslagsbesparing på 307 miljoner kronor inom de fredsfrämjande insatserna, och Försvarsmakten sparar 341 miljoner på förbandsverksamheten, pengar som kommer verksamheterna till godo nästa år. Försvaret har också skickat en förfrågan till regeringen om att få omdisponera anslagen för de olika utlandsinsatserna. Det bedöms att främst Kosovo och avvecklingen av Liberiamissionen kräver mer pengar. Materielplanen följs i den takt som planerats, bland annat har terrängbilen som används i Afghanistan förstärkts med splitterskydd. På flygsidan har sju JAS 39 Gripen samt tre helikoptrar införskaffats. Sverige fortsätter att ligga i framkant inom teknikområdet, där utvecklingen av det nätverksbaserade försvaret, (elektroniskt system för avancerad inhämtning och vidarebefordrande av information) fortskrider i förutspådd takt. På personalsidan har 648 civilanställda och 530 yrkesofficerare lämnat Försvarsmakten första halvåret. Den främsta orsaken bland officerarna är pensionsavgångar eller egen begäran om uppsägning. Inom den civila personalen är det uppsägning på grund av arbetsbrist men även egen begäran om entledigande. Läs rapporten i sin helhet i pdf:en nedan. Mona Boholm