Varje år genomför cirka 1 500 svenska kvinnor och män internationella insatser för fred och säkerhet runt om i världen. Livgardet har en lång historia av att lämna Sverige för att medla fred men även att utbilda den personal som åker på utlandsmission.

Det hade uppstått oroligheter i danska Holstein och Slesvig där tyskar försökte ta landområdena från Danmark. Även Preussen och andra tyska stater slöt upp. Men närvaron av svensk trupp, 20 000 man och fyra fregatter, bidrog till att Sverige kunde förmedla vapenvila. Året var 1848.

Sedan dess har mycket hänt. De första svenska fredsbevarande internationella insatserna under FN:s mandat genomfördes i Palestina 1956.

En föregångare till sena 1900-talets FN-insatser var den svenska Saarbataljonen 1934–1935. Den genomfördes på begäran av FN:s företrädare, Nationernas förbund. Uppgiften delades med Storbritannien, Italien och Holland och innebar att säkerställa ordningen i samband med folkomröstningen om Saarområdets statstillhörighet. Bataljonen bestod av frivilliga från hela den svenska armén och sattes samman vid Livgardet.

På likartat sätt antogs frivilliga för FN-tjänst till de förband som sattes in i bland annat Gaza, Kongo, Libanon och Cypern.

Från 1956 till 2011 bestod den svenska utlandsstyrkan helt av frivillig personal och var den del av svenska försvarsmakten som verkade utanför Sveriges gränser. I samband med att värnplikten blev vilande avskaffades den som särskild organisation.

I oktober 1995 satte Livgardet samman ett gardespansarskyttekompani som deltog i den fredsbevarande FN-insatsen i Bosnien. Senare blev uppgiften att sätta samman en hel bataljon, den nionde Bosnienbataljonen (BA09). Bataljonens insats pågick fram till april 1998 och var en del av den NATO-ledda Stabilisation Force (SFOR).

Under utbildningsåret 2006/2007 rekryterade och utbildade Livgardet personal för ett kompani i Kosovobataljonen (KS 17). Redan under grundutbildningsskedet anpassades utbildningen med inriktning på att så många som möjligt av befäl och soldater skulle följa med på insatsen. När förbandet våren 2008 påbörjade insatsen i Kosovo var drygt 70 procent av skyttekompaniets personal från samma grundutbildningsår, vilket gjorde att förbandet var väl samtränat och kunde verka med hög effekt redan i inledningen av insatsen.

Under november 2009 till juni 2010 ansvarade Livgardet för den 18:e bataljonen som gjorde insats i Afghanistan (FS 18). Situationen i Afghanistan var orolig och insatsen blev bitvis mycket skarp. Den 7 februari 2010 inträffade en tragisk händelse. Under ett uppdrag utsattes kapten Johan Palmlöf, löjtnant Gunnar Andersson och deras tolk för ett attentat av en person klädd i den afghanska arméns uniform. Alla tre avled till följd av attacken vilket skapade stor sorg och förstämning.

Listan på de platser och områden där våra soldater och befäl gjort tjänst kan göras lång. Här är endast ett urval presenterat, men det speglar väl bredden och engagemanget hos dem som numera hedras med benämningen veteraner.

 

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat
Slutövning för nästa Malistyrka. Vid Internationella utbildningsenheten, Livgardet i Kungsängen
Internationella utbildningsenheten

Idag utbildas cirka 1 500 svenska kvinnor och män internationella insatser för fred och säkerhet runt om i världen.

För att förbereda sig genomför alla en skräddarsydd utbildning anpassad för insatsen de ska på. Denna utbildning planeras, leds och genomförs av den internationella utbildningsenheten på Livgardet.