Miljöarbetet vid Ing 2

Enligt regeringsbeslut ska verksamheten på Ing 2 präglas av hänsyn till miljön, vare sig vi planerar, övar eller utför insatser, detta gäller både i Sverige och utomlands.

Foto: zoonar_4381469

Arbetet mot våra miljömål är högt prioriterat inom Försvarsmakten. Miljömedvetenhet genomsyrar hela organisationen, från generaldirektörens planering av verksamheten till de dagliga övningarna på förbanden.  Det är viktigt att miljöledningssystemets riktlinjer efterföljs och att verksamheten på förbanden bedrivs enligt de miljötillstånd som krävs enligt miljölagstiftningen.

Vid all utveckling, upphandling, vid­makthållande och avveckling av system och materiel ska krav på miljöhänsyn ställas. Vidare ska miljöhänsyn beaktas i samtliga beslut, strategiska proces­ser, forskning och studier. Detta i syfte att eftersträva en hållbar ekologisk utveckling i balans med säkerhet och ekonomi samt att minimera vårt ekologiska avtryck.

Tillstånd

Det är utifrån miljölagarna Ing 2 har tillstånd att bedriva verksamhet på Eksjö och Skillingaryds skjut- och övningsfält. Vi rapporterar årligen till Generalläkaren, myndigheten som bedriver tillsyn över oss, för att visa att vi följer villkoren i vårt tillstånd. Grunddelen ska innehålla i huvudsak administrativa uppgifter. Dessa behövs till exempel för att tillsynsmyndigheten ska kunna föra ett register över verksamheter som behöver tillsyn. Textdelen ska beskriva hur verksamheten uppfyller villkoren och vilka åtgärder som genomförts som en följd av egenkontrollen.

Egenkontroll

En av miljölagarna anger att den som bedriver någon form av verksamhet eller vidtar åtgärder, som eventuellt kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön, fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana konsekvenser. Egenkontrollen ska innehålla uppgifter om:

 • Fördelningen av det organisatoriska ansvaret
 • Rutiner för att fortlöpande kontrollera utrustning med mera
 • Dokumenterad riskbedömning
 • Kemikalieförteckning

Övningar och miljöannex

Vid alla övningar och insatser, nationellt som internationellt, ska det i ordern finnas ett miljöannex. Den som är planeringsansvarig för en insats eller övning ska tillse att det finns miljöannex. Detta gäller samtliga insatser samt övningar i form av LIVEX samt KFÖ. Miljöannexet ska innehålla:

 • Allmänna bestämmelser.
 • Ansvar.
 • Mark- och miljöorganisation.
 • Restriktioner.
 • Förklaring av skyddade områden.
 • Försiktighetsåtgärder.
 • Avfallshantering.
 • Nödläge och larmningsrutiner.
 • Miljöriskanalys.
 • Kartor områdesskydd.
Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
 • Förkortning: Ing 2
 • Ort: Eksjö
 • Yrkesofficerare: 203
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
 • Civilanställda: 29
 • Reservofficerare: 235
Så här har vi räknat