Vid Ing 2 finns även Fältarbetarskolan, FarbS, som utbildar officerare och specialistofficerare inom fältarbeten.

Ing 2:s ingenjörbataljoner är avsedda att ingå i brigader som organiseras och tränas för att kunna möte ett väpnat angrepp.

Ing 2 bidrar också med personal för internationella insatser genom att bemanna och utbilda ammunitionsröjningsgrupper, geosupportgrupper och vid vissa tillfällen även ansvara för uppsättandet av förband. 

Vid svåra påfrestningar på samhället står regementet till förfogande med resurser ur ingenjörbataljonerna och Norra Smålands hemvärnsbataljon. Det kan röra sig om att släckning av skogsbränder, att återställa raserade broar och att röja ammunition.

Ing 2 ingår i militärregion syd som har i uppgift att stödja vid nationella krissituationer och samt ge stöd till samhället vid behov. Militärregion syd omfattar länen Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Östergötland. 

Notiser Från Göta ingenjörregemente

Ingen anmälan av tidigare chef på Ing 2
22 december201609:43

Överbefälhavaren har beslutat att inte anmäla den tidigare chefen för Ing 2 till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. En anmälan mot den tidigare förbandschefen inkom till Högkvarteret och anmälaren menade att förbandschefen skulle ha brutit mot Försvarsmaktens interna bestämmelser och mot arbetsmiljölagen i samband med att ammunitionsröjningspersonal skickats utomlands.

Det är överbefälhavaren som fattar beslut om en överste (eller person med högre grad) ska anmälas till personalansvarsnämnden och för att ge ÖB ett beslutsunderlag har en utredning genomförts av Högkvarteret.

Utredningen konstaterar att den tidigare chefen för Ing 2, när så krävts, beslutat om operativa begränsningar när ammunitionsröjningsgrupper inte nått ställda utbildningsmål. Utredningen konstaterar också att både arbetstagarorganisationens företrädare och chefer vid förbandet vidgår att det systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat vid Ing 2 och att förbandschefen har vidtagit åtgärder för att långsiktigt förbättra arbetsmiljön för den aktuella personalen.

Mot den bakgrunden har ÖB beslutat att inte anmäla den tidigare chefen för Ing 2 till personalansvarsnämnden.

Nytt nummer av Götaingenjören
20 december201616:46

Tidningen sammanfattar 2016 i ord och bild, från övningar, insatser och utprovning av materiel. Regementets nya chef presenterar sig och vi tittar på grundutbildningen - ska den fyllas av plikt eller frivillighet?

Ing 2 förbandstidning Götaingenjören nr 101. Foto: Robin Krüger

Tidningen hittar du som pdf-fil under dokument på denna sidan ner till höger.

Michael Ginér ny chef vid Göta ingenjörregemente och Eksjö garnison
2 december201614:57

Under högtidlig ceremoni lämnade överste Patrik Ahlgren över chefsansvaret till överste Michael Ginér.

Arméchefen Karl Engelbrektson lämnar formellt över förbandsansvaret till Michael Ginér. Foto: Peter Feurst/Försvarsmakten

Michael har en lång erfarenhet av internationell tjänst och har vid sin senaste befattning tjänstgjort vid Högkvarteret. Han har en tidigare bakgrund vid Ing 2 som bataljonchef och chef för insatsen i Kosovo, KS22, vilket gör att han är väl insatt i förbandets verksamhet.

– Att få återkomma till sitt hemförband som chef förpliktigar och jag ska göra mitt yttersta för att tillsammans med regementet och garnisonen, under arméchefens ledning, utveckla regementet mot de krav som ställs, och då inte minst de krav som ställs på ökad nationell förmåga, sa Michael i sitt tal till sin nya personal.

Patrik Ahlgren tillträder nu sin nya befattning som sektionschef för Försvarsmaktens cyberförsvar och vi önskar honom lycka till och tackar för den tid han varit vid förbandet.

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 203
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
  • Civilanställda: 29
  • Reservofficerare: 235
Så här har vi räknat
Karta