Göta ingenjörregemente - Ing 2

Göta ingenjörregemente (Ing 2) organiserar och ansvarar för två ingenjörbataljoner och en hemvärnsbataljon som alla ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation.
Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. På Ing 2 finns även Fältarbetarskolan, FarbS, som ansvarar för att utbilda officerare och specialistofficerare inom fältarbeten.

Ing 2 bidrar med personal nationellt och internationellt bland annat genom att bemanna och utbilda ammunitionsröjningsgrupper insatta utomlands. Personalen arbetar med röjning av explosiva föremål som tillverkats på ett improviserat sätt, så kallade hemmagjorda bomber, och röjning av konventionell ammunition och minor.

Vid svåra påfrestningar på samhället står regementet till förfogande, bland annat med hjälp av 33. hemvärnsbataljon. Det kan röra sig om extremt oväder eller översvämningar. Förbandet kan också hjälpa till med exempelvis släckning av skogsbränder, att återställa raserade broar och att röja ammunition.

Ing 2 ingår i militärregion syd som har i uppgift att stödja vid nationella krissituationer och samt ge stöd till samhället vid behov. Militärregion syd omfattar länen Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Östergötland. 

Relaterat innehåll

Notiser Från Göta ingenjörregemente

GÖTA INGENJÖRREGEMENTE (ING 2)

GÖTA INGENJÖRREGEMENTE (ING 2)

Du är här

Fakta Göta ingenjörregemente

Förkortning: Ing 2

Ort: Eksjö

Yrkesofficerare: 215

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 245

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 246

Civilanställda: 33

Reservofficerare: 246


Så här har vi räknat