Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. På Ing 2 finns även Fältarbetarskolan, FarbS, som ansvarar för att utbilda officerare och specialistofficerare inom fältarbeten.

Ing 2 bidrar med personal nationellt och internationellt bland annat genom att bemanna och utbilda ammunitionsröjningsgrupper insatta utomlands. Personalen arbetar med röjning av explosiva föremål som tillverkats på ett improviserat sätt, så kallade hemmagjorda bomber, och röjning av konventionell ammunition och minor.

Vid svåra påfrestningar på samhället står regementet till förfogande, bland annat med hjälp av 33. hemvärnsbataljon. Det kan röra sig om extremt oväder eller översvämningar. Förbandet kan också hjälpa till med exempelvis släckning av skogsbränder, att återställa raserade broar och att röja ammunition.

Ing 2 ingår i militärregion syd som har i uppgift att stödja vid nationella krissituationer och samt ge stöd till samhället vid behov. Militärregion syd omfattar länen Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Östergötland. 

Notiser Från Göta ingenjörregemente

Michael Ginér ny chef vid Göta ingenjörregemente och Eksjö garnison
2 december201614:57

Under högtidlig ceremoni lämnade överste Patrik Ahlgren över chefsansvaret till överste Michael Ginér.

Arméchefen Karl Engelbrektson lämnar formellt över förbandsansvaret till Michael Ginér. Foto: Peter Feurst/Försvarsmakten

Michael har en lång erfarenhet av internationell tjänst och har vid sin senaste befattning tjänstgjort vid Högkvarteret. Han har en tidigare bakgrund vid Ing 2 som bataljonchef och chef för insatsen i Kosovo, KS22, vilket gör att han är väl insatt i förbandets verksamhet.

– Att få återkomma till sitt hemförband som chef förpliktigar och jag ska göra mitt yttersta för att tillsammans med regementet och garnisonen, under arméchefens ledning, utveckla regementet mot de krav som ställs, och då inte minst de krav som ställs på ökad nationell förmåga, sa Michael i sitt tal till sin nya personal.

Patrik Ahlgren tillträder nu sin nya befattning som sektionschef för Försvarsmaktens cyberförsvar och vi önskar honom lycka till och tackar för den tid han varit vid förbandet.

VI ANPASSAR ALLTID UPPGIFTEN
25 oktober201611:22

TV 4 rapporterar på måndagen att Försvarsmakten, i det närmsta, satt i system att skicka ner personal med otillräcklig utbildning som ammunitionsröjare i Afghanistan och Mali, med risk för liv och hälsa som följd. Försvarsmaktens uppfattning är att TV 4 har fel.

Inlägg från bloggen "Försvarsmakten kommenterar"

Svensk ammunitionsröjningsförmåga är bland den bästa i världen. Våra egna satta krav överstiger exempelvis de krav som FN ställer för insatsen i Mali. Personalen är såväl rutinerad och ansvarstagande som utbildade och tränade för de uppgifter som tilldelas.

Efter godkänd utbildning och inför insatsen genomförs en evaluering av ammunitionsröjningsgrupperna. Vid vissa tillfällen har då inte alla medlemmar i gruppen nått den högsta nivån i evalueringen. Det innebär att vissa grupper endast har en fullt evaluerad amröjledare mot tänkta två. Notera att det då inte handlar om att det skiljer sig i utbildningstid – båda har vid tiden för evaluering över 1000 timmars utbildning – utan om att en person av någon anledning inte klarat den sista evalueringen. Vid sådana tillfällen åläggs gruppen en begränsning som innebär att man får röja i en riktning i stället för två och att den av amröjledarna som inte har nått den högsta graden i evalueringen endast får leda röjning för att undsätta den ordinarie amröjledaren om han eller hon skadas.

Begränsningen av gruppen är väl känd av förbandschefen i insatsområdet som i sin operationsplanering då har att ta hänsyn till detta, precis som förbandschefen har att ta hänsyn till hur många sjukvårdsfordon eller helikoptrar som finns tillgängliga inför lösandet av en uppgift.

I inslaget talas även om materielbrist. Under uppbyggnaden av den här förmågan fanns brister på materielsidan men dessa är nu återgärdade. Försvarsmaktens uppfattning är att det vare sig materielbristen eller avstegen vad gäller personal har äventyrat några liv.

TV 4 menar också att amröj-personalen ofta skickas i väg på insatser. Det är riktigt. Det här är en efterfrågad resurs – återigen, svensk ammunitionsröjningsförmåga är högt ansedd. Av det skälet har Försvarsmakten ökat takten på utbildningen av amröjledare. Hösten 2015 påbörjade fem personer utbildningen och nu i höstas började ytterligare sju personer sin utbildning till amröjledare som tar tre år att genomföra. Samtidigt ser Försvarsmakten över rotationssystemet i syfte att åstadkomma mer tid på hemmaplan. Tid som kan användas för återhämtning men också för ytterligare övning och utbildning.

Det pågår dessutom ett fortlöpande systematiskt arbetsmiljöarbete på Ing 2 (som är det förband som kritiseras i inslaget) tillsammans med både arbetsmiljöhandläggare, försvarshälsan och skyddsombud. Utöver att följa arbetsmiljölagen och de föreskrifter som finns har vi också att följa säkerhetsinstruktioner och utbildningsplaner och det är min uppfattning att det görs.

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och i de analyser som kontinuerligt görs av våra insatser tas också personalens erfarenheter om hand. Att personal som framför sina åsikter riskerar att inte befordras eller inte få någon löneförhöjning, som TV 4 påstår, är för mig helt främmande.

Brigadgeneral Stefan J Andersson
Armétaktisk chef

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 205
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 217
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 240
  • Civilanställda: 28
  • Reservofficerare: 246
Så här har vi räknat
Karta