Förutom att många förband kommer till Gotland för att öva under begränsad tid finns flera förband och enheter permanent på Gotland. Försvarsmakten har dessutom beslutat att tidigarelägga etableringen av det mekaniserade kompaniet i den 18:e stridsgruppen på Gotland. Etableringen av den permanenta stridsgruppen ska nu vara klar i mitten av 2017.

Militärregion mitt

Gotland ligger inom Militärregion mitt. Ett område som förutom Gotland även omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Regionens stab finns vid Livgardet i Kungsängen norr om Stockholm. Den regionala staben har det övergripandet ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker inom deras geografiska område. Staben fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder staben även insatser, bland annat vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Den framskjutna ledningen på Gotland, som leder och samordnar all daglig verksamhet på ön, är en del av den regionala staben i Militärregion mitt.

Gotlandsbataljonen

Gotlandsbataljonens, även kallad 32:a hemvärnsbataljonen, område omfattar Gotland. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande på ön. Bataljonen har uppgifter både på land och i skärgård. Bataljonen tillhör Amfibieregementet, Amf 1. Förbandet är traditionsbärare för Gotlands regemente, P 18.

Gotlandsgruppen

Utbildningsgrupp Gotland har som uppgift att stödja hemvärnsförband på Gotland med resurser för utbildning och administration. De stödjer också de frivilliga försvarsorganisationerna. Personalen i utbildningsgruppen är fast anställd personal och tillhör Amfibieregementet, Amf 1.

F 17 Gotland

Flygvapnet har sedan slutet av 1950-talet varit verksamt på Gotland. Från 2002 har basen tillhört Blekinge flygflottilj, F 17, med benämningen F 17 Gotland. Där finns personal för bland annat flygunderhåll, sambands- och informationstjänst samt brand och räddningsresurser.

Stridsgrupp Gotland

Stridsgruppen, som även kallas 18:e stridsgruppen, ska bestå av ett mekaniserat kompani med mestadels heltidsanställda soldater och ett stridsvagnskompani där de flesta tjänstgör tidvis. Stridsgruppen tillhör Skaraborgs regemente, P 4.

Marinbasen

Sjöinformationskompaniet har till uppgift att leverera en sjölägesbild samt stödja marina förband som befinner sig på Gotland. Sjöinformationscentralen i Visby är också en samlingspunkt för samverkan mellan myndigheter på Gotland. Personalen som bemannar centralen tillhör sjöinformationsplutonen på Muskö men är stationerad i Visby.

Marinbasen har personal som bemannar Sjöinformationscentralen i Visby. Personalen tillhör sjöinformationsplutonen på Muskö.

Tofta skjutfält

Tofta skjutfält har anor från 1898, då fältet började exploateras för Gotlands Artilleri. Det bemannas och administreras av personal från Amfibieregementet, Amf 1 men nyttjas av många olika förband från hela Sverige för övningar.

Service och underhåll

FMLOG har en servicepunkt med fast bemanning som bland annat servar förband med godshantering, övningsmateriel och kläder. Även Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, finns på Gotland för service och underhåll av olika kommunikations- och informationssystem.

Tofta skjutfält

Skjutvarningar och avlysningar för Tofta skjutfält på Gotland.

Här hittar du skjutvarningarna för Tofta