Livgardets ledning finns i Kungsängen. Utöver det har vi verksamhet i Sollefteå, Falun, Gävle, Märsta, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Dessutom utbildar förbandet nästan 500 nya soldater per år.

Totalt arbetar över 1 300 personer på Livgardet. Mest synliga är de blåklädda soldaterna i livbataljonen som bevakar de kungliga slotten och utgör Försvarsmaktens paradstyrkor. Utöver det tillkommer reservofficerare, deltidsanställda gruppbefäl och soldater samt våra sex hemvärnsbataljoner. Läs mer om våra hemvärnsbataljoner under fliken insatsförband.

Till våra andra uppgifter hör att utbilda och träna militärpoliser som upprätthåller allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Ett av våra insatsförband, 13:e säkerhetsbataljonen, arbetar med att upptäcka, motverka och bekämpa olika typer av säkerhetshot. Ett annat av våra insatsförband, 12:e motoriserade skyttebataljonen, är specialiserad på strid i skog och stadsmiljö.

Vårt förband har även ansvaret att förse Försvarsmakten och polisen med tjänstehundar, samt att bevara och utveckla svensk militärmusik.

Livgardet spelar en betydelsefull roll för Försvarsmaktens internationella insatser. På vår internationella utbildningsenhet förbereds både civil och militär personal som ska tjänstgöra utomlands. På Livgardet finns dessutom Swedint, Försvarsmaktens internationella utbildningscentrum, där polis, militära och civila organisationer från olika länder lär sig samarbeta i fredsbevarande operationer.

Vid Livgardet finns även den regionala staben för Militärregion mitt, en av landets fyra militärregioner. De leder bland annat insatser vid nationella krissituationer och ger stöd till samhället i regionen. Läs mer på sidan Militärregioner

Notiser Från Livgardet

Försvarsmusiken – nu på Spotify
9 november201709:20

Under militärmusikens existens har en rad inspelningar gjorts på stenkakor, EP, LP och CD. Nu har Försvarsmusiken lagt ut CD-inspelningarna på Spotify.

Arméns Musikkår i Afghanistan 2013. Foto: Arméns Musikkår

Du hittar dem om du söker på “Royal Swedish Army band”, “Royal Swedish Navy Band” eller “the Mounted Band of the Life Guards”.

Sammantaget gör Försvarsmusikens tre kårer – Arméns Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens Musikkår – årligen nära 500 musikinsatser i de flesta musikgenrer, allt efter uppdragens behov. Musikkårerna har spelat i insatsområden i Afghanistan, Kosovo och Bosnien. Nu går det alltså även att njuta av musiken på Spotify. För lyssnaren som inte har lust att betala för nöjet finns en reklamfinansierad gratisversion av tjänsten.

Nästa Malistyrka övar i Strängnäs och i Kungsängen
6 oktober201712:08

Under perioden 16 oktober – 26 oktober genomför Livgardet övning med förband som innan årsskiftet kommer att avlösa det svenska styrkebidraget till FN-insatsen i Mali. Övningsmomenten genomförs i huvudsak på de militära övningsfälten i Kungsängen samt Strängnäs, Härad.

Malistyrkan som övade i Kungsängen i våras.

Övningen är en viktig del i förberedelserna för kommande insats. I övningen, som totalt omfattar cirka 250 soldater, kommer såväl tyngre fordon som helikopter att ingå. Förbandet, som till största del består av personal från Norrbottens regemente, kommer att befinna sig i Kungsängen samtliga datum. Mellan den 19-24 oktober kommer även delar av förbandet befinna sig i Strängnäs.

Övningen genomförs på de två militära övningsfälten, men tung trafik med militära kolonner kommer att använda vägarna mellan Kungsängen och Strängnäs (i huvudsak E18 och väg 55).

En Helikopter 16 ingår i övningen, bland annat för att soldaterna ska utbildas i att genomföra lufttransport av till exempel skadade. Helikoptern kommer flyga i Strängnäsområdet mellan den 19 och 24 oktober, och den används även i Kungsängen under hela övningsperioden. Helikoptern kommer att flyga under dagar och kvällar, men ingen nattflygning kommer att ske. Skottlossning sker i mycket begränsad omfattning.

På Livgardets avdelning internationella utbildningsenheten utbildas soldater inför internationella insatser. Här får soldaterna öva sig i en miljö som liknar den där de ska verka vid internationella uppdrag.

Varje år genomför cirka 1 500 svenska kvinnor och män internationella insatser för fred och säkerhet runt om i världen. För att förbereda dessa soldater, och de förband som de ingår i, genomför alla en så kallad insatsspecifik utbildning. Denna utbildning planeras, leds och genomförs av den internationella utbildningsenheten, IntUtbE, på Livgardet.

Utbildningarna vid internationella utbildningsenheten är skräddarsydda för den aktuella insatsen och de uppgifter som soldaten och förbandet ska lösa. Utbildningarna är utformade så att de ska skapa en miljö som så långt som möjligt påminner om den som förbandet kommer att möta i verkligheten.

Läs mer om Internationella utbildningsenheten

Läs mer om insatsen i Mali

Läs mer om hur Malistyrkan från Norrbottens regemente förbereder sig

Tyskland lånar avelstik
4 oktober201710:53

Försvarsmaktens hundtjänstenhet har lånat ut en av sina avelstikar till det tyska försvaret. Nästa vår planeras samarbetet bära frukt i form av valpar.

Christiane Ernst, chef tyska hundskolan skakar hand med Thomas Goder, chef Försvarsmaktens hundtjänstenhet. Foto: Försvarsmakten

Tyska Försvarsmakten (Bundeswehr) ställde för en tid sedan en fråga till Försvarsmakten (FM) om att låna en avelstik ur FM avelsprogram, inom ramen för våra internationella samarbeten. Efter samråd mellan Försvarsmaktens hundtjänstenhet och Högkvarterets flygvapenavdelning beslutades det att Sverige har möjlighet att utbyta avelsmaterial med tyska hundskolan.

–Jag är väldigt stolt över att tyska hundskolan vänder sig till oss med en sådan fråga, det är ett kvitto på kvalitén på FM avelsprogram, säger chefen för flygvapenavdelningen, överste Anders Persson. 

Så i slutet av september fick tyska hundskolan tillgång till FM Lexi som avelstik. Försvarsmakten har redan syskon till FM Lexi i avelsprogrammet, men i avtalet med Bundeswehr finns ett förbehåll om att Försvarsmakten har kvar en viss avelsrätt på FM Lexi.

FM Lexi bor nu med en av tyska hundskolans dressörer och dennes familj, första parningen är planerad till våren 2018.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat
Karta

Grundutbildning på Livgardet