Operatörerna i Sjöinformationskompaniet har ständig uppsikt över vattnet runt vårt lands kust. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Kristian Croon ser till att det danska fartyget Thetis får sina reservdelar. Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten

Marinbasens huvuduppgift är att stödja de andra marina förbanden i Försvarsmakten. Vi har vårt huvudsäte i Karlskrona, men vår verksamhet finns också på Muskö utanför Stockholm och i Göteborg, för att nämna några platser.

Förbandet hjälper marinförbanden i insatser i Sverige och utomlands, med till exempel teknisk tjänst, transporter, ledning, logistik och bevakning.

Marinbasen har ett särskilt kompani som arbetar med basskydd. Styrkan säkerställer att våra förbands baser är skyddade från fienden, oavsett var vi agerar. Kompaniet gör också insatser vid intrång mot skyddsobjekt och skyddar transporter.

Till våra uppgifter hör att också övervaka och skydda Sveriges kustremsa från yttre intrång. Sjöinformationsplutoner från Stockholm och Göteborg övervakar gränserna med hjälp av bland annat radar, vedettbåtar och flyg.

I förbandet ingår även Marinens Radio som arbetar med operativ sambandsledning nationellt och internationellt för marina och vissa försvarsmaktsgemensamma radiosystem. De är dessutom Försvarsmaktens kommunikationscentral för Rakel.

Marinbasen ansvarar också för att utbilda Hemvärnets styrkor i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Notiser Från Marinbasen

Skandinaviskt utbyte av erfarenheter inom ledarskap och pedagogik
30 juni201716:49

SKANFORUM är ett årligen återkommande möte inom ämnena ledarskap och pedagogik. I år genomfördes möte i Danmark mellan den 22-24 maj vid Den Kongelige Livgarde vid Høvelte, kursuscenter Høveltegård. Nätverket etablerades 2002 och är ett nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte inom forskning och utveckling av militärt ledande och lärande i de skandinaviska länderna.

Diskussion kring framtidens utmaningar. Foto: Johnny Landgren/Försvarsmakten

Värdskapet roterar årligen mellan de tre länderna och i år var det Danmarks tur att vara värdland med Forsvarsakademiet som arrangör. Deltagande från Karlskrona var flottiljförvaltare Bengt Jönsson Marinbasen och örlogskapten Johnny Landgren, Sjöstridsskolan. Totalt deltog tio deltagare vardera från Norge, Danmark och Sverige.

Syftet med SKANFORUM är att inspirera och dela kunskap kring:

 • Forskning inom ledande och ledarutveckling.
 • Erfarenhetsutbyte inom ledande och ledarutveckling.
 • De undersökningar som görs kring trender och tendenser inom ledande och ledarutveckling.
 • Varje lands organisering vad gäller militärt ledarskap och forskning.

 

Mötets första dag inleddes med att Oberstløjtnant Per Henrik Mikkelsen hälsade alla välkomna till årets SKANFORUM under temat ”Ledarskapet i framtiden i officersrollen”.

Temat var valt utifrån de förändringar och utmaningar som respektive nation kan se för officeraren i samarbete med övriga befälskategorier.

Sveriges deltagande bestod av representanter från olika förband och skolor. Rubriken för föredraget var ”Perspektiv på ledarskap i den maritima kontexten”. Presentationen omfattade främst den svenska synen på ledarskap utifrån det utvecklande ledarskapet samt några perspektiv kring vad som är särskilt utmärkande för ledarskapet i den marina kontexten i allmänhet och vid fartygsförband i synnerhet. Under dagarna beskrevs även några av de utmaningarna kring ledarskapet i omställningen till ett flerbefälssystem, det var många bra erfarenhetsutbyten i frågan.

– Jag ser det som mycket viktigt att vi fortsätter att medverka inom Skanforum för att ta del av erfarenheter inom ledarskap och pedagogik från de båda övriga länderna. Framförallt när vi nu lämnar ett gammalt befälssystem och går in i ett nytt, trebefälssystem. Officersrollen kommer i framtiden att förändras och det kommer ställas andra krav på ledarskap och förmågor, det är därför viktigt att detta forum finns för att dela dessa erfarenheter mellan våra länder, säger Bengt Jönsson, Marinbasen.

Produktionschefen besökte Karlskrona garnison och Marinbasen
2 juni201712:16

Under tisdagen besökte Försvarsmaktens produktionschef, Generallöjtnant Johan Svensson och Marinchefen, konteramiral Jens Nykvist de marina förbanden i Karlskrona garnison.

Basskyddssoldaterna fick möjlighet att visa och berätta för produktionschefen och marinchefen hur de arbetar och vilken typ av materiel de använder. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Marinbasen har till uppgift att stödja övriga marina förband var helst de befinner sig. Därför passade man på att låta genomgången ske i en av de containrar som används när man sätter upp en framskjuten bas.

Ställföreträdande marinbaschef Jonas Westin var den som stod för den mer teoretiska presentationen av förbandet.

– Att få möjlighet att beskriva och förklara verksamheten och även tillfälle att lyfta särskilt viktiga frågeställningar på plats är alltid bra och välkomnande, säger Stf C MarinB, kommendör Jonas Westin.

Utöver teoretisk genomgång fick produktionschefen även möjlighet att prata med soldater ur Basskyddskompaniet som visade lite av sin materiel och hur just de jobbar.

Försvarsmakten övar i västra Blekinge 8-14 maj
28 april201715:16

Under en vecka i maj kommer en militär övning att genomföras västra Blekinge. Övningen är 36:e hemvärnsbataljonens årliga krigsförbandsövning, och är en del av Försvarsmaktens långsiktiga arbete i uppbyggnaden av det nationella försvaret.

Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Övningen innefattar denna gång soldater från 36:e hemvärnsbataljonen vilka behöver samöva sina olika funktioner och stridstekniker i ett lite större sammanhang, bortom övnings -och skjutfält.

Boende i och omkring övningsområdena uppmärksammas på att höga ljudnivåer kan förekomma, och militär trafik tidvis kommer att finnas på civil mark och allmänna vägar under tidsperioden.

På fredagen och lördagen kommer vi att genomföra övningsmoment i stadsmiljö för att öva strid i ort.

Vill du ta chansen att träffa oss ses vi på Stortorget i Sölvesborg klockan 16 den 12 maj och på Stortorget i Karlshamn klockan 13 den 13 maj. Kanske är Hemvärnet något för dig?

Marinbasen
Fakta Marinbasen
 • Förkortning: MarinB
 • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
 • Yrkesofficerare: 255
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 182
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 4
 • Civilanställda: 219
 • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat
Karta