Swedint / NCGM

Swedint - Försvarsmaktens internationella centrum med Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) är Försvarsmaktens kompetenscentrum för såväl integrerad multinationell stabsutbildning som genderperspektiv på taktisk och operativ nivå.

Swedint genomför varje år cirka 40-50 kurser, samtliga på engelska. Hittills har 144 nationer varit representerade och över 1000 personer har deltagit i Swedints utbildningar. Foto: Försvarsmakten

Swedint har i uppgift att planera, genomföra, utvärdera och utveckla individuell multinationell stabsutbildning för såväl militär- som civil- och polisiär personal. Målet är att de som deltagit i Swedints utbildningar ska vara rustade för att kunna ingå som fullvärdiga medlemmar i multinationella och integrerade staber inom ramen för FN, EU, Nato eller AU (African Union).

Har utbildat människor från över 144 länder

Vid Swedint genomförs 40-50 kurser årligen, samtliga på engelska. Hittills har 144 nationer varit representerade och över 1000 personer har deltagit i Swedints utbildningar.

Förutom kurser vid vårt kompetenscentrum genomför och stödjer vi kurser och utbildningar i andra länder. Vårt Mobile Education and Training Team (METT) är ett rörligt utbildningsteam som har samlat den kompetens och den tekniska utrustning som behövs för att kunna flytta en kurs till en annan kontinent. I vår personalstab arbetar utbytesofficerare från både Norge och Finland.

Swedint är sedan 1997 ett ackrediterat Nato-partnerträningscenter.

Nordic Centre for Gender in Military Operations – NCGM

Vid Swedint finns även Försvarsmaktens centrum för implementering av genderperspektiv i militära operationer – Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM). Centrumet, som är ett nordiskt försvarssamarbete, är sedan 22 februari 2013 utsett som huvudansvarig för genderområdet inom Nato.

Centrumet består av två sektioner med uppgift att utveckla metoder och koncept inom genderområdet.  Uppgiften består även av att samverka med andra aktörer involverade i fredsbevarande insatser, vilket sker inom avdelningen benämnd Capability and Liaison Section.

Den andra sektionen, Education and Training Section, bedriver kursverksamhet, utbildning och träning inom ämnesområdet på både nationell och internationell basis. Vid NCGM utbildas militär personal både i specifik befattning och på en mer övergripande nivå för att genderperspektivet ska integreras i såväl planering som vid genomförande och utvärdering av militära operationer.

 

Läs mer om Swedint/NCGM på vår engelska webbplats.

 

 

 

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat