Utbildningar vid MHS H

Militärhögskolans utbildningsuppdrag ändras just nu i takt med att Försvarsmakten förändrar sin personalförsörjning. Under 2015 genomförs utbildning för blivande specialistofficerare, men också för första gången en högre specialistofficersutbildning för blivande förvaltare. Under sommaren genomförs även en anpassad reservofficersutbildning (AROU) för värnpliktsutbildade kompani-, pluton- och gruppbefäl och tidvis eller kontinuerligt tjänstgörande soldater (gruppbefäl) som vill tjänstgöra som reservofficerare i den nya krigsorganisationen.

Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Grundläggande specialistofficersutbildning (SOU)

Militärhögskolan Halmstad stödjer fack-och funktionsskolor genom att genomföra den del av utbildningen som är gemensam för hela Försvarsmakten. Specialistofficersutbildningen är en kortare och mer yrkesinriktad utbildning än officersutbildningen. Den ska förse Försvarsmakten med skickliga specialister inom olika områden. Utbildningen omfattar vanligtvis tre terminer. Militärhögskolan stödjer vissa fack- och funktionsskolor genom att genomföra den första terminen.

Anpassad specialistofficersutbildning (ASOU)

Vid Militärhögskolan i Halmstad genomförs på försök en anpassad specialistofficersutbildning för redan anställda erfarna gruppbefäl och operatörer som vill yrkesutvecklas till specialistofficerare. Tidigare kunskap och erfarenhet tillgodoräknas vilket gör att utbildningstiden kan kortas ned jämfört med den ordinarie specialistofficersutbildningen. Utbildningen inleds på Militärhögskolan i Halmstad med generella studier i ledarskap, pedagogik, taktik, säkerhetspolitik och strategi, fysiskt stridsvärde och militärengelska. Därefter följer ett arena- respektive befattningsskede på fack-eller funktionsskola, eller motsvarande.

Högre specialistofficersutbildning (HSOU)

Utbildningen syftar till att yrkesutveckla fanjunkare som är placerade, eller ska placeras på, högre specialistofficersbefattningar som förvaltare. Det övergripande målet för utbildningen är att den nyblivna förvaltaren ska kunna delta i stabsarbete på taktisk nivå(bataljon/flottilj/brigad) som tjänstegrensföreträdare eller allmän stabsmedlem inom en nationell ram.

Utbildningen, med start hösten 2015, är det första av två beslutade genomföranden under de kommande två åren. Utbildningskonceptet och de framtagna målen ska provas och utvärderas för att man sedan slutligt ska kunna fatta beslut om införande av HSOU i Försvarsmakten.

Anpassad reservofficersutbildning (AROU)

Utbildningen vänder sig främst till värnpliktsutbildade kompani-, pluton- och gruppbefäl i armén, men även tidvis eller kontinuerligt tjänstgörande soldater (gruppbefäl), som tidvis vill tjänstgöra som specialistofficerare (SO/T) eller officerare (OFF/T) i krigsorganisationen. Den genomförs som en delad utbildning under två sommarperioder om tio veckor (Anpassad reservofficerskurs 1 och 2). De blivande officerarna (OFF/T) kommer även att genomföra en tredje kurs under tio veckor, AROK 3, snarast efter avslutad AROK 2.

AROK 1 är gemensam för SO/T och OFF/T inriktningen och genomförs på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Utbildningen innefattar ämnena ledarskap, pedagogik, fysiskt stridsvärde, försvarsupplysning, folkrätt och krigsvetenskap.

AROK 2 är även den gemensam för SO/T och OFF/T och genomförs i huvudsak på MHS H. Kursplanerna skiljer sig dock något åt för de olika yrkesofficerskategorierna. Den största skillnaden finns i inriktningarna i ämnet krigsvetenskap (taktik) som tillsammans med ledarskap, pedagogik och försvarsupplysning bildar stommen för AROK 2.

AROK 3 innehåller vinterutbildning, trupputbildning, befattningsutbildning och truppföring. Utbildningen sker i samråd med det förband där den blivande officeren ska tjänstgöra. En individuell studieplan skapas inom ramen för en fastställd utbildningsplan.

Ledning och samordning av GMU, FOK och SOU

Militärhögskolan Halmstad leder och samordnar den frivilliga grundläggande militära utbildningen (GMU), och den förberedande officerskursen (FOK) i Försvarsmakten. FOK är en förberedande utbildning för den som sedan vill påbörja en officers- eller specialistofficersutbildning. GMU genomförs 2015 på 21 olika förband och utbildningsgrupper runt om i landet.

MHS H leder och samordnar även den grundläggande specialistofficersutbildningen (SOU) i Försvarsmakten. Den genomförs på 12 olika förband, skolor och centra runt om i landet.

Militärhögskolan Halmstad
Fakta Militärhögskolan Halmstad
  • Förkortning: MHS H
  • Ort: Halmstad
  • Yrkesofficerare: 55
  • Civilanställda: 16
  • Reservofficerare: 9
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 89 Uppgift: Genomför grundläggande utbildning av blivande specialistofficerare. Leder och samordnar den grundläggande militära utbildningen, GMU, i Försvarsmakten.