Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE)

FMLOPE:s huvuduppgift är att leda utvecklingen av ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten, och på så sätt bidra till Försvarsmaktens förmåga att leverera effektiva insatser.

FMLOPE har den verklighet som krigsförbanden lever i som utgångspunkt för sin verksamhet. Utvecklingsarbetet bedrivs bland annat genom omvärldsbevakning vilket innebär deltagande i till exempel olika studier, förbandsbesök, undersökningar, projekt och nätverksträffar. Samverkan med alla delar i Försvarsmakten såväl som med övriga totalförsvarsmyndigheter och Försvarshögskolan, samt andra universitet och högskolor är en viktig del i arbetet. Det ger bred förankring och en stor kunskapsbas. Internationellt samarbete ingår också i utvecklingsarbetet.

Resultatet av omvärldsbevakningen bearbetas och omsätts i styrande dokument, till exempel ”Grundsyn ledarskap”, ”Grundsyn flexibelt lärande” och läromedel som ”Pedagogiska grunder”, instruktörshandböcker med mera. FMLOPE deltar också i utveckling och införande av nya verksamheter som till exempel den nya frivilliga grundläggande militära utbildningen (GMU) och handledarutbildningar.

Nätbaserat lärande

Som en del i uppgiften att utveckla pedagogiken i Försvarsmakten leder FMLOPE utvecklingen av nätbaserat lärande. Målet är att kurser och andra läraktiviteter ska kunna genomföras på ett flexibelt och effektivt sätt. Den som vill lära ska i större omfattning kunna välja när, var och med vilken metod man vill kompetensutveckla sig. Metoderna kan variera från till exempel självständigt lärande via tids- och rumsoberoende nätbaserade kurser till direkt handledning hemma på förbandet eller i insats.

En öppen dialog är central för en framgångsrik utveckling av ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten. Ett utökat engagemang i sociala media, utvecklingen av en försvarsmaktsgemensam webbaserad lärplattform och olika typer av nätverk på nätet och i verkliga livet är viktiga verktyg för FMLOPE när det gäller att inhämta och sprida kunskap.

FMLOPE är organisatoriskt placerad vid Militärhögskolan Halmstad, men verksamheten genomförs med ett tydligt försvarsmaktsgemensamt fokus eftersom uppgiften är att leda utvecklingen av ledarskap och pedagogik i hela Försvarsmakten.

Militärhögskolan Halmstad
Fakta Militärhögskolan Halmstad
  • Förkortning: MHS H
  • Ort: Halmstad
  • Yrkesofficerare: 55
  • Civilanställda: 16
  • Reservofficerare: 9
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 89 Uppgift: Genomför grundläggande utbildning av blivande specialistofficerare. Leder och samordnar den grundläggande militära utbildningen, GMU, i Försvarsmakten.