Om Militärhögskolan Halmstad

De studerande vid Militärhögskolan Halmstad kommer från alla försvarsgrenar. Vid Militärhögskolan Halmstad utbildas blivande specialistofficerare, både kontinuerligt och tidvis tjänstgörande (reservspecialistofficerare). En av utbildningens viktigaste uppgifter är att skapa en gemensam förståelse för Försvarsmaktens uppdrag och mål, och en grundläggande förmåga att verka mot målen.

Sedan 2011 har Militärhögskolan Halmstad även nya uppdrag när det gäller att stödja Försvarsmaktens förändring av personalförsörjningen – bland annat att stödja övergången från plikt till frivillighet och införandet av ett flerbefälssystem.

Vid skolan finns ett trettiotal lärare, både yrkes- och reservofficerare, och civila. Yrkes- och reservofficerarna kommer från olika försvarsgrenar, förband och skolor.

Militärhögskolan Halmstad utbildar i följande ämnen:

Krigsvetenskap

I ämnet krigsvetenskap studeras klassisk och modern militärteori ur både ett praktiskt och vetenskapligt perspektiv, liksom militär strategi och taktikens grunder, utifrån både historiska och nutida exempel. Studenterna ska få en förståelse för kopplingen mellan Sveriges militärstrategiska doktrin och Försvarsmaktens internationella insatser inom ramen för svensk utrikes­politik och internationell rätt. Ämnet krigsvetenskap studeras också med inriktning på de olika arenorna, det vill säga krigföring till sjöss, i luften och på marken.

Militärteknik

Tekniken blir ständigt en allt viktigare del av militär verksamhet. Studierna i militärteknik handlar om hur ­specialistofficeren kan använda tekniken för att lösa sina uppgifter. De teknikområden som studeras är till exempel teleteknik, sensorteknik, vapenteknik och skyddsteknik.

Ledarskap

Ämnet ledarskap bygger på både teoretisk och praktisk förståelse av hur individen och gruppen fungerar. Vid Militärhögskolan har ämnet en särskild betoning på situationer där individ och grupp är satta under stark press. Begrepp som självkännedom, gruppdynamik, stresshantering, kris- och konflikthantering är viktiga, liksom insikt i frågor som rör etik, värderingar, mångfald med mera. Arbete med värdegrundsrelaterade fallbeskrivningar, så kallade ”case”, är en viktig metod för att reflektera över Försvarsmaktens värdegrund.

Pedagogik

Vetenskapen om utbildning, undervisning, lärande och personlig utveckling är ett viktigt ämne för en yrkes- eller reservofficer som ska leda och utbilda soldater. Särskilt betonat är vuxnas lärande, och lärande genom praktiska ­övningar.

Fysiskt stridsvärde

Alla studerande får både praktisk och teoretisk undervisning i idrott och hälsa. De behöver vara vältränade för att leva upp till de fysiska krav som ställs på en yrkes- eller reservofficer under insats, men de behöver också ha kunskaper för att kunna lära och träna soldater på bästa sätt. En viktig del är att känna till hur kroppen fungerar vid kyla eller värme, vid sömnbrist och andra typer av belastningar som kan förekomma under insats.

Statsvetenskap

Vid Militärhögskolan Halmstad är ämnet statsvetenskap framför allt inriktat mot säkerhetspolitik och kris- och konflikthantering. Hot och problem, säkerhet och sårbarhet, folkrätt samt internationella samverkansformer är viktiga begrepp i studierna.

Engelska

Genom Försvarsmaktens samverkan med andra länder i internationella insatser och anpassningen till Natos ­begrepps- och kommandostrukturer blir goda kunskaper i engelska allt viktigare för yrkes- och reservofficerare.

Militärhögskolan Halmstad
Fakta Militärhögskolan Halmstad
  • Förkortning: MHS H
  • Ort: Halmstad
  • Yrkesofficerare: 55
  • Civilanställda: 16
  • Reservofficerare: 9
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 89 Uppgift: Genomför grundläggande utbildning av blivande specialistofficerare. Leder och samordnar den grundläggande militära utbildningen, GMU, i Försvarsmakten.