Jimmie Croona/Försvarsmakten Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

Under kalla kriget ökade insikten om de nya hot som "smutsiga" ABC-vapen utgjorde, och grunden lades till det som idag är Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå.

Enhetens huvudansvar är att ge Försvarsmaktens övriga insatsorganisation bästa möjliga förutsättningar att lösa sina uppgifter även om de utsätts för CBRN-vapen. Det åstadkoms dels genom att SkyddC organiserar och utvecklar specialförband inom området, dels säkerställer förmågan vid Försvarsmaktens övriga enheter. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor.

Centrumets funktion är försvarsgemensam och ansvarar för att vidmakthålla både nationell och internationell krisberedskap på området. Utbildningen tränar soldater och yrkesofficerare, samt övrig personal och hela enheter från både Försvarsmakten och det civila samhället.

Kring Totalförsvarets skyddscentrum har ett nätverk kring CBRN byggts upp i Umeå, bestående av bland annat Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet.

Notiser Från Totalförsvarets skyddscentrum

Ny chef för CBRN-kompaniet
25 januari201610:47

Klockan 12.30 fredagen den 15 januari 2016 tog den nye chefen för första CBRN-kompaniet vid Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå befälet över kompaniet för första gången. Överstelöjtnant Thomas Lamke inledde med detta sin två år långa tjänstgöring som chef vid ett av Försvarsmaktens mer avancerade förband.

– Jag ser verkligen fram mot att ha fått den här möjligheten, sade Thomas Lamke efter den korta ceremonin. Det som är särskilt inspirerande är kompaniets kombination och bredd av att ha goda militära färdigheter i kombination med hög specialkompetens inom CBRN. En riktig utmaning!

Thomas kommer närmast från Ledningsstabens inriktningsavdelning vid Försvarsmaktens högkvarter. Redan efter ett år på den posten blev han tillfrågad om att bemanna tjänsten som chef för första CBRN-kompaniet i Umeå. Han fick med det en möjlighet att välja mellan två toppjobb och nu är han på plats i Umeå.

Den nye chefen började sin militära tjänst vid regementet Amf 1 på Rindö. Där utvecklade han sig inom samtliga minsystem som fanns inom kustartilleriet för att fortsätta med ubåtsjakt under en åttaårsperiod. Han har också tjänstgjort som chef för stridsbåtskompaniet vid Amf 1 så det är enkelt att förstå att havet och utelivet är något som han uppskattat över åren.

Totalförsvarets skyddscentrum
Fakta Totalförsvarets skyddscentrum
  • Förkortning: SkyddC
  • Ort: Umeå
  • Yrkesofficerare: 78
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 38
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 22
  • Civilanställda: 28
  • Reservofficerare: 9
Så här har vi räknat
Karta