På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Försvarsmaktens högkvarter. Därifrån leds Sveriges försvar.

Förutom huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret även personal på andra platser, bland annat i byggnader på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Högkvarteret utgörs av så kallade ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten som pågår ute på förbanden. De enheter som finns inom Högkvarteret är ledningsstaben, där även personal-, juridiska- och informationsavdelningarna ingår, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Chefen för ledningsstaben är även chef för förbandet Högkvarteret.

Även Generalläkaren, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen sitter i Högkvarteret. De har gemensamt att de på olika sätt utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet. Mer information om deras arbete finns på sidan Intern tillsyn och kontroll samt sidorna om Generalläkaren och Militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Notiser Från Högkvarteret

Ny CIO utsedd
1 juli201617:01

Brigadgeneral Fredrik Robertsson tillträder i dag den 1 juli tjänsten som CIO i Försvarsmakten. Han befordras samtidigt till generalmajor.

Som Chief information Officer (CIO) kommer Fredrik Robertsson att ansvara för sakområdet IS/IT, informationshantering och informationsinfrastruktur samt att utveckla och förvalta IS/IT-strategi , IT-process och förvaltningsplaner.

Förslag på ändrat tjänsteställe för reservofficerare
29 juni201612:33

Försvarsmakten har begärt att Skatteverket omprövar ett ställningstagande om att reservofficerares bostad ska gälla som tjänsteställe även vid tidsbegränsad anställning.

När det gäller tidsbegränsad anställning menar Försvarsmakten att huvudregeln i Inkomstskattelagen bör gälla, det vill säga om reservofficeren inte är inkallad till sitt krigsförband, utan anställd på en tidsbegränsad anställning vid ett förband, skola eller centrum, så ska dessa vara tjänstestället. Precis som för övriga anställda i Försvarsmakten.

Försvarsmaktens uppfattning i frågan har stöd i flera avgöranden av Högsta förvaltningsrätten men också i flera andra ställningstaganden från skatteverket i likartade frågor.

Försvarsmakten lämnade den 20 juni in sin begäran om att Skatteverket omprövar sitt ställningstagande.

 

Gunnar Karlson fortsatt chef för Must
27 juni201613:41

Regeringen har beslutat att förlänga Gunnar Karlsons förordnande som chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, till den 30 april 2019.

Gunnar Karlson Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Generalmajor Karlson har varit chef för Must sedan 2012 och har tidigare bland annat varit förbandsproduktionschef samt tjänstgjort i Bosnien, Tjetjenien och Bryssel.

Den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten bildades 1994, men en stående underrättelsetjänst har funnits sedan 1905. Driftsbudgeten uppgår till drygt 700 miljoner kronor och 70 procent av personalen är civilanställd.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta