På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Försvarsmaktens högkvarter. Därifrån leds Sveriges försvar.

Förutom huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret även personal på andra platser, bland annat i byggnader på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Högkvarteret utgörs av så kallade ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten som pågår ute på förbanden. De enheter som finns inom Högkvarteret är ledningsstaben, där även personal-, juridiska- och kommunikationsavdelningarna ingår, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Chefen för ledningsstaben är även chef för förbandet Högkvarteret.

Även Generalläkaren, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen sitter i Högkvarteret. De har gemensamt att de på olika sätt utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet. Mer information om deras arbete finns på sidan Intern tillsyn och kontroll samt sidorna om Generalläkaren och Militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Notiser Från Högkvarteret

Läget vid den svenska delegationen på koreanska halvön
14 augusti201711:11

Den senaste tiden har präglats av storpolitisk kraftmätning och hårdför retorik med hot om krig men den svenska delegationen och dess anhöriga är inte märkbart påverkade. – Vi mår och har det bra, säger Anders Stach som är ställföreträdande chef för den svenska delegationen i Sydkorea.

– Under maj-juli har personalen i den svenska delegationen omsatts, fyra
av fem delegater är nya i sina befattningar. Samtliga har, efter överlämning kommit på plats med sina medföljande och trivs mycket bra, berättar Anders Stach.

Nordkoreas senaste missiltester och hot om insats mot USA har fått starka politiska motreaktioner och även visst motagerande i form av "show of force" och verbala hot om militär insats.

– Visst pratas det mer om läget och viss oro har infunnit sig hos folket, men där vi vistas, både i den demilitariserade zonen och i huvudstaden Seoul är det mesta som vanligt, säger Anders och fortsätter.

– Vi har sett över vår säkerhet och våra rutiner. Vi gör som vi är tränade, vi förbereder oss alltid för det värsta och hoppas på det bästa!

Polska statsfartyg bröt mot tillträdesförordningen
22 juni201713:04

Den 17 maj förtöjde tre gummibåtar tillhörande polska försvarsmakten i Skärhamn på Tjörn utan erforderligt tillstånd. Vid kontroll visade det sig att det fanns tillstånd om tillträde till svenskt territorium för polska militära fordon landvägen mellan Karlskrona och västkusten. Detta tillstånd gällde dock inte för att sjösätta gummibåtarna, som är att betrakta som örlogsfartyg. Tillståndet gäller heller inte för övning på svenskt territorium.

Attack i Timbuktu
1 juni201713:17

Idag strax före klockan nio lokal tid attackerades FN-campen, den så kallade supercampen, i Timbuktu av indirekt eld. Inga svenska soldater skadades och den svenska basen Camp Nobel, som är belägen inne på FN:s supercamp träffades inte under attacken.

När larmet gick på den svenska basen gick den svenska personalen i skydd för att därefter inta positioner för campförsvar. Under attacken mot supercampen sårades fyra soldater från en annan nation. Dessa transporterades till Camp Nobel och vårdas nu av svensk sjukvårdspersonal.

– På supercampen finns det sjukvårdsresurser från olika länder. Den här gången hamnade patienterna hos oss och vi tar självklart emot och vårdar kollegor som har sårats, säger Per Nilsson, chef för det svenska FN-förbandet i Timbuktu.

Sveriges bidrag till FN-insatsen i Mali består främst av en ISR Task Force, den engelska förkortningen ISR står för intelligence, surveillance och reconnaissance, det vill säga underrättelse, övervakning och spaning. En task force är ett förband som är tillfälligt sammansatt för att lösa en specifik och avgränsad uppgift.

Huvuddelen av den svenska personalen är förlagd på den svenska basen Camp Nobel i Timbuktu och en handfull soldater och officerare är stationerade i huvudstaden Bamako.

FN:s mission i Mali går under namnet Minusma och den svenska styrkan i landet lyder operationellt under FN och stöds från Sverige.

Fotnot: Mali ligger tidsmässigt två timmar efter Sverige.

Chefsbyte vid NNSC
31 maj201710:28

I dagarna har det genomförts chefsbyte vid den svenska NNSC-delegationen i Korea. Vid den traditionsenliga ceremonin ”Bell Hill Ceremony” i Panmunjom ringde avgående delegationschefen generalmajor Mats Engman in pågående chef, konteramiral Anders Grenstad med ett klockslag från den svenska campens klockstapel. Därefter ringdes avgående chef ut av pågående dito med 25 klockslag, ett för varje tjänstgjord månad. Ceremonin övervakades av ett flertal inbjudna gäster.

Utringning av avgående chef Generalmajor Mats Engman. Foto: NNSC

− De lite mer är två åren i Korea har varit en fantastisk tid med många utmaningar men även möjligheter att lära känna regionen, framhöll generalmajor Mats Engman i sitt avskedstal.

Pågående chef konteramiral Anders Grenstad är inte ny sin roll som chef för NNSC, han har tidigare innehaft denna befattningen mellan 2011 och 2013.

Efter ceremonin bjöd NNSC på lunch på NNSC egna ”restaurang”.

Finsk generallöjtnant besökte Sverige
24 maj201713:15

Generaldirektören för EU:s militära stab (DG EUMS), generallöjtnant Esa Pulkkinen, besökte Sverige i samband med ett seminarium anordnat av den finska ambassaden.

I samband med detta anordnade Försvarsmakten ett möte på Karlbergs slott samt ett förbandsbesök på Livgardet inriktat främst mot SWEDINT och NCGM.

Regeringsbeslut om arbetet med att stärka totalförsvaret
11 maj201716:50

Regeringen har idag beslutat att ge Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att fortsätta utveckla totalförsvarsplaneringen. Beslutet innebär att regeringen tydliggör att planeringen angår alla aktörer i samhället. För de myndigheter som är en del av totalförsvaret gäller det till exempel förnödenhetsförsörjning, krigsplacering och samband.

Dagens regeringsbeslut utgår från det förslag till grundsyn för totalförsvarsplanering som Försvarsmakten och MSB lämnade till regeringen den 10 juni 2016.

Beslutet ger Försvarsmakten och MSB i uppdrag att fortsätta detta utvecklingsarbete och tydliggör några särskilt prioriterade frågor. En viktig fråga är att verka för att samtliga berörda aktörer krigsplacerar den personal som krävs vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar.

– Totalförsvarsplaneringen är en minst sagt angelägen fråga och Försvarsmakten ser fram emot att fortsätta samverkan för ett starkare försvar av Sverige. Här behövs både civila och militära aktörer och genom dagens beslut ger regeringen tyngd och styrning åt det fortsatta arbetet, säger Peter Sandwall, Försvarsmaktens generaldirektör.

Genom bland annat utbildningar och övningar ska bevakningsansvariga myndigheter, prioriterade landsting och kommuner få stöd för att senast 31 december 2018 ha en stärkt förmåga att stödja Försvarsmakten under höjd beredskap. Det kan handla om att tillhandahålla kritiska förnödenheter, egendom och tjänster genom avtal, lager, förfogande och ransonering.

Aktörerna ska även kunna genomföra gemensam samverkan som möter de krav på sekretess och robusthet som krävs vid höjd beredskap och planera för att verka från alternativa skyddade ledningsplatser.

Uppdraget ska redovisas tillbaka till regeringen 22 februari 2019.

Tvisten med reservofficerarna avgjord
11 maj201716:19

Den 10 maj avgjordes tvisten mellan SACO och Försvarsmakten i Arbetsdomstolen. Målet handlade i stort om Försvarsmakten kan tidsbegränsat anställa reservofficerare för internationella insatser, i det här fallet Afghanistan, och om de då har rätt till utlandstraktamente och logitillägg under utbildningstiden. På de punkterna dömde domstolen till största delen i Försvarsmaktens favör.

Arbetsdomstolen konstaterar att Försvarsmakten hade rätt att anställa reservofficerare för internationella insatser genom tidsbegränsad anställning eftersom de inte åker i sin egenskap av reservofficerare utan frivilligt anmält sitt intresse. Domstolen slår också fast att tjänstestället var i Afghanistan och inte i hemmet och att det därför inte ska utgå utlandstraktamente. Detta var för Försvarsmakten den absolut viktigaste frågan.

Däremot borde reservofficerarna uttryckligen ha erbjudits hotell under utbildningen inför insatsen och Försvarsmakten bröt i den delen mot kollektivavtalet. De får därför ersättning för detta med en summa vardera som motsvarar uteblivet logitillägg.
Arbetsdomstolen finner även att 2:a paragrafen i rörlighetsavtalet är diskriminerande mot tidsbegränsat anställda. Reservofficerarna får därför också allmänt skadestånd på 15 000 vardera och SACO får 30 000 kr för detta. 

Arbetsdomstolen slår också fast att vardera parten svarar för sina rättegångskostnader.

Vice försvarschefer träffades i Kiruna
27 april201713:49

Den 25-26 april 2017 stod Försvarsmakten värd för Norra Gruppens vice försvarschefsmöte under ledning av chefen för Högkvarteret, generallöjtnant Dennis Gyllensporre. Mötet genomfördes vid raketbasen Esrange utanför Kiruna.

Vice försvarschefer från Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Sverige möttes i Kiruna. Foto: Försvarsmakten

På agendan för mötet stod regional säkerhet, med fokus på Arktis och Östersjön, Nato-EU-samarbetet samt övning och utbildning. Mötets syfte, att diskutera gemensamma utmaningar och samarbete, uppnåddes genom en konstruktiv och öppen dialog mellan vice försvarscheferna. 

Norra Gruppen består av de nordiska länderna och Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Nederländerna samt Storbritannien. Norra Gruppen är ett flexibelt och informellt mötesformat där aktuella områden och samarbeten med fokus på regional säkerhet i Östersjön och Arktis, samarbetet mellan Nato och EU samt utveckling i respektive försvarsmakt ska diskuteras.

Deltagarna fick också bekanta sig med verksamheten vid Esrange, European Space and Sounding Rocket Range. Besöket var mycket uppskattat bland deltagarna där ett potentiellt framtida samarbetsområde kan vara rymdlägesuppfattning.

Miljöredovisning 2016
27 april201712:59

Miljöarbetet är en strategiskt viktig fråga för Försvarsmakten. Som myndighet ska vi leva upp till nationella åtaganden vilket exempelvis inkluderar arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen.

− Vi hoppas att miljöredovisningen ska ge en bild av varför Försvarsmakten arbetar med miljöfrågor, hur arbetet sker och vilket avtryck vi har gjort under 2016, säger Sofia Landstorp, senior miljöstrateg i Försvarsmakten.

Läs miljöredovisningen 2016

Försvarsmakten fördjupar samarbetet med Arbetsförmedlingen
12 april201711:13

I veckan undertecknades en gemensam avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen för att möta kompetens- och personalförsörjningsbehovet i Försvarsmakten. Överenskommelsen bidrar till både effektivitet, utveckling och långsiktighet med hjälp av en central, gemensam samarbetsgrupp.

– Vi ser många möjligheter med detta fördjupade samarbete. Bland annat hoppas vi att på detta sätt nå fler som annars inte hade sett Försvarsmakten som ett alternativ, vi behöver exempelvis få in fler kvinnor, säger Anders Callert, chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion.

Samarbetet innebär bland annat att Arbetsförmedlingen kommer att bedriva yrkesinformation om Försvarsmakten riktat till ungdomar som är inskrivna som arbetssökande. Tillsammans skapar även myndigheterna förutsättningar för ungdomar att komplettera sina gymnasiebetyg så att Försvarsmakten ska kunna anställa dem.

I Arbetsförmedlingens uppdrag ligger att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. I grunden handlar det om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad både för arbetssökande och för arbetsgivare.

– Detta samarbete är ett utmärkt och konkret exempel på hur vi tillsammans kan arbeta för att bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden, säger Eva-Lisa Höglund, regiondirektör på Arbetsförmedlingen.

Nytt signalspaningsfartyg till Försvarsmakten
11 april201710:12

Om tre år kommer Försvarsmakten få ett nytt signalspaningsfartyg som ersätter HMS Orion. Beställningen till Saab gjordes av FMV igår.

Fartygets uppgifter kommer i likhet med HMS Orion bestå av underrättelseinhämtning och havsövervakning kring Sveriges territorium. Fartyget blir 71 meter långt och ska utgöras av ett klassgodkänt stålfartyg med ett deplacement på cirka 2 300 ton. Det totala ordervärdet är på 730 miljoner kronor.

Jim Hallander medaljerad i Lettland
28 mars201710:13

Sveriges försvarsattaché i Lettland Jim Hallander medaljerades nyligen av lettiske försvarschefen generallöjtnant Raimonds Graube. – Överstelöjtnant Jim Hallander har inte bara representerat Sverige på ett utmärkt sätt, han har också bidragit till utvecklingen av den Lettlands försvarsmakt och därigenom stärkt lettisk säkerhet. Han stödjer dessutom arbetet i flera bilaterala samarbetsprojekt, säger Raimonds Graube.

Jim Hallander Sveriges försvarsattaché i Lettland har belönats med "Medal of merits second class". Foto: Maris Lazdas

Förtjänstmedaljen av andra graden har i mycket begränsad omfattning delats ut till utländska attachéer, senast någon svensk blev medaljerad var 2004.

En glad Jim Hallander uttryckte i sin stolthet för medaljen i sitt tacktal:

– Det är inte bara en bekräftelse på det arbete jag gjort tillsammans med lettiska försvarsmakten och försvarsdepartementet. Det är också ett erkännande av det samarbete vi har mellan länderna som under min tid här överträffat förväntningarna. Vi har övat tillsammans och delar med oss av våra erfarenheter inom en mängd områden. Och för att lyckas behöver man gott stöd. Stort tack till alla som hjälp mig på vägen.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta