• Försvarsmakten har nu rätt att vid behov kalla in krigsplacerad personal som inte är anställd till repetitionsutbildning och får därmed möjlighet att samöva med kompletta förband.Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Försvarsmakten får kalla in till repetitionsövningar

Högkvarteret
Den 11 december fattade regeringen beslut om att ge Försvarsmakten rätt att kalla in krigsplacerad personal till repetitionsutbildning med stöd av pliktlagen. Bakgrunden till beslutet är det osäkra omvärldsläget och nödvändigheten att kunna stärka krigsförbandens operativa förmåga.

Fakta om repetitionsutbildning

Kallelse till repetitionsutbildning sker vanligtvis sex månader innan utbildningsstart men kan ske intill en månad före utbildningen. Repetitionsutbildning kan ske vid två tillfällen under ett kalenderår men sammanlagt högst i 34 dagar.

Du kan ansöka om uppskov med repetitionsutbildningen om du anser dig inte kunna genomföra utbildningen. Ansökan sker till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Ansökan kan inte göras förrän du fått en kallelse för repetitionsutbildning.

Läs mer om totalförsvarsplikt och vad som gäller för repetitionsutbildning på Rekryteringsmyndighetens webbplats trm.se och på regeringen.se.
Frågor och svar om repetitionsutbildning hittar du också här.

– Genom det här beslutet får Försvarsmakten ett verktyg som gör att vi vid behov kan samöva hela krigsförband och på så sätt öka den operativa förmågan, säger ÖB Sverker Göranson.

De som kan komma att beröras av beslutet är de som är krigsplacerade i ett krigsförband men inte anställda av Försvarsmakten. Det handlar som allra mest om cirka 7 500 personer som genomfört värnplikt eller grundläggande militär utbildning, GMU.

Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten kommer nu gemensamt se över vad detta innebär i praktiken för de berörda och se till att de informeras i god tid innan en eventuell inkallelse.

Tjänstgöringsplikten kompletterar det frivilliga personalförsörjningssystemet, det är alltså inte en ny form av värnplikt och det handlar heller inte om en plikt att tjänstgöra utomlands.

– Med möjligheten att kalla till repetitionsutbildning kan vi framöver ha övningar med kompletta förband och bli bättre rustade att skydda landets gränser, säger Karl Engelbrektson, chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion.