"Vita praeponitur" är latin och betyder livet främst och det är Försvarsmedicincentrums (FömedC) motto. Ledstjärnan för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård är respekten för människovärdet och synen på varje individ som oersättlig.

För oss på Försvarsmedicincentrum, innebär det att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård som är väl utrustade, utbildade och förberedda för att klara sina uppgifter. Det övergripande målet är att reducera det fysiska och psykiska lidandet till ett minimum.

Vår personal utgörs av officerare, civila specialister (som bland annat läkare och sjuksköterskor), gruppbefäl, soldater och reservofficerare. Hos oss arbetar både heltid och deltidsanställd personal. Uppdraget är att rekrytera, utbilda och utveckla Försvarsmaktens medarbetare, såväl vid förebyggande hälsovård som vid fysiskt och psykiskt omhändertagande, liksom för utveckling av och försörjning med sjukvårdsmateriel och läkemedel.

Enhetens övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt. Det innebär allt från friskvård för medarbetare i fredstid till akutsjukvård av skottskador under strid.

Det finns två sjukhuskompanier på Försvarsmedicincentrum och det finns även cirka 2 000 hemvärnssoldater knutna till Försvarsmedicincentrum som verkar i Göteborg och Sjuhäradsbygden

Försvarsmedicincentrum är placerat i Göteborg, med en sektion i Linköping.

Notiser från FömedC

Försvarsmakten skjuter svarssalut med 21 skott när ARC Gloria anländer Göteborg
26 augusti201613:23

Morgonen den 29 augusti anlöper det colombianska skolfartyget ARC Gloria Göteborg. Med anledning av det skjuter Försvarsmakten svarssalut med 21 skott.

Det är ett planerat besök för fartyget som är ute på en längre seglats och besöker många städer och hamnar på vägen. Nu har turen kommit till Göteborg och besöket här är det första någonsin för skeppet. 

Försvarsmakten skjuter normalt salut, enligt bestämmelser för ceremonier, från det fasta salutbatteriet vid Skansen Lejonet men kommer nu, för första gången på mycket länge, att pröva det så kallade rörliga batteriet. Detta kan flyttas och ställas upp på lämpliga platser vid salutskjutningar.

ARC Gloria startar sina skjutningar med 21 skott strax sydväst om Nya Älvsborg (boj 30) och därefter svarar Försvarsmakten från utsedd plats på Göteborgs garnison, med 21 skott.

Från början var saluten ett sätt för örlogsfartyg att visa sina fredliga avsikter genom att tömma sina kanoner på skott innan de anlöpte en främmande hamn. En internationell sed har sedan utvecklats där man skjuter just 21 skott för att hälsa en annan nation.

Läs mer om salutskjutning här. 

ARC Gloria är ett skolfartyg och Colombias flaggskepp, ett segelfartyg kallad “Bric-barca”. Fartygschef är kommendör Carlos Mauricio Echandía Zuluaga, och sekonden kommendörkapten Juan Pablo Pinilla Acosta. ARC står för Armada República de Colombia (Colombianska Republikens Armada). Namnet Gloria har tagits från nationalsångens första rad i chorus, som lyder: Oh, gloria inmarcesible! På svenska: Åh, oförgänglig gloria!

Nyhetsbrev juni 2016
1 juli201613:53

Här kommer sommarens nyhetsbrevet ”I nationens intresse” som ges ut av bemanningsavdelningen på Förvarsmedicincentrum.

Några av rubrikerna är:

  • Prevmed – att tänka till före...
  • Civil / militär ST-utbildning

Detta nyhetsbrev går ut till all legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som bemanningsavdelningen på Försvarsmedicincentrum har kontaktuppgifter till. Bemanningsavdelningen arbetar med rekrytering av (legitimerad) hälso- och sjukvårdspersonal till Försvarsmaktens insatsorganisation .

Se även i bifogade broschyr Samma sjukvård, nya perspektiv som beskriver hur vi arbetar och vilka komptenser som är intressanta för oss.

Hör gärna av dig på medicinalrekrytering@mil.se om du har några frågor eller vill ha nyhetsbrevet.

Idag besöker ÖB Göteborg
26 april201615:04

Idag besöker ÖB Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison. Först träffade ÖB chefen för Försvarsmedicincentrum, överste Peter Adolfsson och hans direkt underställda chefer.

Därefter besöktes Sjöinformationscentralen ur Marinbasen. Efter lunch blev det fler besök i verksamheten bland annat vid en instruktörskurs för stridssjukvårdare och vid fältsjukhuset. ÖB genomför även personalsamling med samtliga försvarsmaktsanställda vid garnisonen under dagen.

Slutligen genomförs samtal med krigsförbandscheferna i garnisonen som är ur 1:a och 2:a sjukhuskompaniet, de fyra hemvärnsbataljonerna, 17:e bevakningsbåtkompaniet, 132:a säkerhetskompani sjö (de båda sistnämnda ur Amfibieregementet) samt sjöinformationskompaniet ur Marinbasen.

Förbandsbesöket avslutas med chefssamtal mellan ÖB och överste Peter Adolfsson.

Försvarsmedicincentrum
Fakta Försvarsmedicincentrum
  • Förkortning: FömedC
  • Ort: Göteborg, med en sektion i Linköping
  • Yrkesofficerare: 113
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 70
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 90
  • Civilanställda: 112
  • Reservofficerare: 270
Så här har vi räknat
Karta