• Övning med bombskyddsdräkt.Foto: Försvarsmakten
 • Foto: Försvarsmakten
 • Foto: Försvarsmakten
 • IEDD-grupp från 4.e sjöstridsflottiljen söker av en misstänkt bombfabrik i Jönköping under SWEDEC EOD Exercise 2015

  SWEDEC EOD EXERCISE 2016

  SWEDEC EOD EXERCISE 2016 (SEE - 16) är en ammunitions- och minröjningsövning med huvudsyfte att öva ammunitionsröjning i samordning och samverkan mellan flera myndigheter. Övningen genomförs 11-18 maj i och omkring Jönköping, Eksjö samt Oskarshamn och fokuserar på ammunitionsrelaterade händelser i bebyggelse.

  För att kunna använda samhällets resurser så effektivt som möjligt genomför Försvarsmakten övningen med Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen med flera.Tillsammans övar vi realistiska moment i stadsmiljö, på flygplatser och i kustnära miljöer för att öka vår förmåga att genomföra ammunitionsröjning i bebyggelse.

  Vår förhoppning är att SEE- 16 kommer att fungera som en katalysator för att bygga nätverk och utbyta kunskap och på så sätt främja utvecklingen inom totalförsvaret.

  Swedec (Swedish EOD and Demining Centre) Totalförsvarets ammunitions- och minröjning är ansvarig för övningen.

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - SWEDEC

Swedec (Swedish EOD and Demining Centre) är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning.
Swedecs huvudsakliga uppdrag är att verka inom totalförsvaret, med fokus på utbildning, utveckling och operativt stöd.

Swedec bidrar till ökad säkerhet och effektivitet genom att med hög kvalitet leverera korrekt information och utbildning. Swedec ger både tekniskt och praktiskt stöd, samordnar samt driver materiel- och metodutveckling inom ammunitions- och minröjningsområdet (EOC). Personalens spetskompetens kompletteras av samarbete med internationella experter och humanitära organisationer, till exempel Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD).

Utbildar och utvecklar

En stor del av Swedecs personal arbetar med utbildning och erbjuder en rad olika kurser riktade mot både militär och civil verksamhet inom området. Enheten för utbildning ansvarar för att den personal som ska arbeta med ammunitions- och minröjning har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.
I verksamhetens uppdrag ingår bland annat att genomföra nationella och internationella kurser, samla fakta, dokumentera och forska inom området ammunitions- och minröjning, såsom improviserat tillverkade bomber (IED), nya röjningsmetoder och ny utrustning. All objektspecifik information dokumenteras i en informationsbank, EOD IS, som Försvarsmakten i Sverige är ansvarig för och 14 länder samarbetar kring.

Bredd och djup

Swedec genomför utbildning inom skilda grenar; minröjning, ammunitionsröjning av konventionell ammunition (CMD), röjning av improviserat tillverkade bomber (IED) samt röjning av biologisk och kemisk ammunition (BCMD) samt hantering av explosivämnen i till exempel ammunitionsförråd.

Det sker löpande utveckling av de olika utbildningarna. Swedec stödjer andra utbildande förband och skolor med personal, information och annat underlag samt genomför behörighetsprövning av den personal som utbildats på andra platser i landet.

Swedec stöder Försvarsmakten och andra myndigheter avseende klassificering och riskreducerande åtgärder vid identifiering och röjning av oexploderad ammunition.Swedec bidrar till ökad säkerhet och effektivitet genom att med hög kvalitet leverera korrekt information och utbildning. Swedec ger både tekniskt och praktiskt stöd inom ammunitions- och minröjningsområdet.

Du är här

Fakta Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec

Förkortning: Swedec

Ort: Eksjö

Yrkesofficerare: 37

Civilanställda: 31

Reservofficerare: 1


Så här har vi räknat

SWEDEC

SWEDEC