• HMS NyköpingFoto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Marinen

Marinen organiserar och utbildar sjöstrids- och amfibieförband som i samverkan med flyg- och markstridskrafter genomför gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter.

Marinens krigsförband är inriktade mot nationella och internationella uppgifter. Krigsförbanden ska efter riksdagsbeslut vara beredda att delta i militära insatser utanför Sveriges gränser. Marinen bidrar då med både personal och materiel. Ett antal marina förband är anmälda till internationella styrkeregister. Delar av dessa förband är insatta inom ramen för fredsfrämjande insatser.

De marina förbanden delas in i:

Sjöstridsflottiljer

Sjöstridsflottiljer med förmåga till insatser mot mål såväl på,över som under havsytan, i kustnära farvatten och på öppet hav,förmåga till minröjning samt kontroll av havsområde och skydd av sjöfart och fiske.

Ubåtsflottilj

Ubåtsflottilj med förmåga till insatser mot mål såväl på som under ytan, förmåga att dolt kontrollera havsområde samt att samla in underrättelser.

Amfibiebataljon

Amfibiebataljon med förmåga till kontroll av kustområde och skärgård samt insatser mot mål såväl på som under havsytan.

Marinbas

Marinbas med basbataljon och sjöinformationsbataljon med förmågor att övervaka svenskt territorialhav och understödja andra förband med bland annat förnödenheter.

Ledningsförband

Ledningsförband som leder sammansatta styrkor av olika marina förband.