• JAS 39 Gripen.Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten

Flygvapnet

Flygvapnet har i uppgift att organisera och utbilda flyg-, bas- och ledningsförband och löser uppgifter med hjälp av flygplan och helikoptrar. Bland uppgifterna finns att skydda Sveriges luftrum, genomföra räddningstjänst, utföra flygtransporter och att inhämta underrättelser.

Flygvapnets förband är inriktade mot att lösa uppgifter i Sverige och utomlands. Det gör de i samarbete med marinen och armén. Tillsammans ska de kunna skydda Sveriges gränser och försvara landet mot hot utifrån.

Flygvapnets förband delas in i:

Stridsflygförband

Stridsflygplan kan med stor precision, hög flexibilitet och slagkraft verka mot mål på marken, luften eller över havet. De kan även utnyttjas för underrättelseinhämntning och för att hävda Sveriges territoriella integritet.

Transportflygförband

Transportflygförband genomför flygtransporter och används bland annat i humanitära insatser, nationellt och internationellt.

Signalspaningsflygförband

Signalspaningsflygförband genomför signalspaning och underrättelseinhämtning.

Radarflygförband

Radarflygförband läser av radar från luften. Radarbilder från luften används för att komplettera andra radarbilder, som kommer från sensorer som läser av radar från marken och från sjön. Genom att få radarbilder från flera håll kan man få en förbättrad lägesbild.

Helikopterförband

Helikopterförbanden genomför sjö- och markoperativ verksamhet som stöd till övriga förband och samhället i stort. Det rör sig till exempel om ambulans-, materiel- och persontransporter samt spaning och övervakning.

Bas- och ledningsförband

Bas- och ledningsförbandens huvuduppgift är att stötta och leda flygförbanden.