Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett psyopsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan, LedSS, som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. Hos oss arbetar även Meteorologi- och oceanograficentrum dygnet runt med att producera väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Ledningsstridsskolan världsledande i övningsmetodik

Överstelöjtnant Carl-Fredrik Kleman har tilldelats Natos vetenskapspris för sitt arbete med metodutveckling för användning av simuleringsverktyg vid ledningsträningsövningar.

Natos vetenskaps- och teknikorganisation STO belönar överstelöjtnant Kleman för effektiva metodlösningar som förenar teknik och individer i storskaliga ledningsövningar.

Kombinationen teknik och metod möjliggör för staber att på ett realistiskt och kostnadseffektivt sätt öva i olika scenarier.

En motor i metodutvecklingen har varit de internationella övningarna Viking och Combined Joint Staff Exercise (CJSE), där olika stabselement och högkvarter från Nato, FN och EU samövas simultant, med upptill 2500 deltagare.

Övningsmetoden kommer nu att standariseras inom Nato och ligga till grund för hur organisationen genomför ledningsövningar. De spelmetoder som utvecklats vid Ledningsstridsskolan kommer framgent att användas i kommande övningar med nationellt fokus.

Råd för dialog skapat på Härads skjutfält

Ett Häradsråd har bildats i Strängnäs. Syftet med rådet är att sprida information om Försvarsmaktens verksamhet på skjutfältet och att vara ett forum för dialog med medborgarna i Strängnäs.

Häradsråd bildat i Strängnäs. Från v. Greta Backteman, Generalläkaren, Robert Öjermark, Generalläkaren, Per Bäckman, kommunchef Strängnäs kommun, Jan-Olov Hedqvist, Fortifikationsverket, Mattias Hanson, chef Ledningsregementet. Foto: Therese Timpson/ Försvarsmakten

Den 24 november genomfördes en medborgardialog i Härads bygdegård och efter dialogen bildades formellt det nya Häradsrådet.

I punkt 9 i miljötillståndet för Härads skjutfält står att läsa:För samråd i kontrollfrågor rörande skjutverksamhet, inklusive hur information ska lämnas till allmänheten om verksamheten, ska finnas en samarbetsgrupp i vilken ska ingå representanter för Försvarsmakten, Strängnäs kommun och tillsynsmyndigheten. Till arbetsgruppen kan andra personer knytas.

Tillsynsmyndighet till Försvarsmakten är generalläkaren och från deras stab närvarande Greta Backteman och Robert Öjermark. Från Strängnäs kommun deltog Per Bäckman, kommunchef. Även representant från markägaren, Fortifikationsverket, deltog i mötet i form av regionchef Jan-Olov Hedqvist.

Rådet kommer nu att sammanträda minst 2 gånger per år och Försvarsmakten är sammankallande. Det första mötet för Häradsrådet kommer att äga rum i mars 2017.

Ny chef för Södermanlandsgruppen

Övlt Mikael Smedin har nu tagit befälet över utbildningsgruppen och mottog fanan från övlt Staffan Andrén som tjänstgjort i nästan 10 år som chef.

Chefer vid Södermanlandsgruppen, till höger övlt Karl-Arne Ahlqvist 2000-2007, till vänster övlt Staffan Andrén 2007-2016-11-20 och i mitten nuvarande chef övlt Mikael Smedin. Foto: Pontus Stenberg / Försvarsmakten

PÅGÅENDE CHEF

Vad är det bästa med att ta befälet på Södermanlandsgruppen?

- Få bidra till det nationella försvaret och få träffa hängivna frivilliga hemvärnssoldater, säger Smedin.

AVGÅENDE CHEF

Vad är det bästa med att ha varit chef på Södermanlandsgruppen?

- Att få jobba med alla dessa fantastiska och engagerade människor, och att få se den här utvecklingen under de här tio åren, berättar Andrén.

På frågan om han kommer ha något engagemang kopplat mot Försvarsmakten svarar han.

-Jag kommer ha kvar min befattning i hemvärnets kassa även nu när jag blir pensionär. Mitt hjärta kommer alltid att klappa för Sörmlands hemvärn, avslutar Andrén.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Yrkesofficerare: 510
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 384
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 187
  • Civilanställda: 246
  • Reservofficerare: 246
Så här har vi räknat
Karta