Vindkraftverk och andra höga objekt

Objekt som uppnår en högre höjd än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse, alternativt 45 meter inom sammanhållen bebyggelse riskerar alltid att påverka riksintresset för totalförsvaret. Exempel på höga objekt som kräver remiss till Försvarsmakten är vindkraftverk, telekommunikationsmaster, skorstenar, skyltar med mera.

Vid uppförande av vindkraftverk behöver Försvarsmakten få möjlighet att uttala sig i remisser. Foto: Försvarsmakten

Sveriges kommuner ska remittera samtliga förhandsbesked och bygglov för sådana objekt till Försvarsmakten. Länsstyrelsen remitterar alla projekt som kräver Försvarsmaktens yttrande enligt miljöbalken. Myndigheten genomför då en analys om just det aktuella ärendet riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvaret.

Vindkraftverk

Med sin storlek, höjd och roterande delar utgör vindkraftverk en potentiell fara vid flygplatser. Försvarsmakten har också ett antal trådlösa system för kommunikation och övervakning i landet. Placeringen av systemen redovisas, med hänsyn till sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), inte öppet. Därför behöver Försvarsmakten få möjlighet att uttala sig i samband med vindkraftsprojekteringar.

Tillståndsprocessen inför uppgörandet av vindkraftverk innehåller många steg och tar långt tid. För att vindkraftsintressenter redan i ett tidigt stadium av projekteringen ska få vetskap om deras planer skulle innebär en konflikt med riksintresse för totalförsvarets militära del som inte redovisas öppet svarar Försvarsmakten på remisser i tidigt skede.

I områden kring flygplatser är det särskilt viktigt att hinderfrihet råder. Kring de militära flygplatserna har Försvarsmakten därför angivit stoppområden. Stoppområdena gör det möjligt för Försvarsmakten att genomföra insatser samt att öva (se relaterade dokument) till exempel genom samövningar mellan mark- och luftstridskrafter. Kring militära såväl som civila flygplatser finns MSA-ytor för piloters landningsprocedurer. Dessa sträcker sig i en radie om 55 respektive 56 kilometer från flygplatserna. Se Försvarsmaktens nya riktlinjer för bevakning av MSA med hänsyn till de nationella vindkraftsmålen (pdf).

Runt om i Sverige finns det tolv väderradarstationer som riskerar att störas av vindkraftverk. Därför får inga vindkraftverk uppföras inom en 5 kilometers radie kring dessa stationer. Inom 50 kilometers radie behöver samråd ske med Försvarsmakten för bedömning om eventuell störning kommer att uppstå. Denna analys sker samtidigt som analysen av eventuella störningar på Försvarsmaktens tekniska system och kräver därför ingen separat remiss.

Områden av riksintresse och områden av betydelse redovisas under rubriken Riksintressen.

Försvarsmakten analyserar vindkraftprojekt genom inkomna remisshandlingar som innehåller:

  • hörnkoordinater för utredningsområdet alternativt vindkraftverkens tilltänkta positioner och/eller shape-fil (RT90 2,5 GonV)
  • vindkraftprojektets skede i planeringsprocessen
  • karta över nya anslutningsvägar eller ledningar om sådana ska anläggas
  • vindkraftverkens tornhöjd, rotordiameter och totalhöjd
  • markens höjd
  • projektets namn, fastighetsbeteckning och kommun
  • kontaktuppgifter

Saknas något av ovanstående innebär det vanligtvis att komplettering efterfrågas av Försvarsmakten och handläggningstiden blir längre.

Vindkraftsremisser skickas till exp-hkv@mil.se, alternativt Försvarsmakten, Högkvarteret, 107 85 Stockholm. För allmänna frågor avseende Försvarsmakten och vindkraftverk etc: infraremisser-hkv@mil.se.