Riksintressen

Ett område med särskilda värden kan klassas som nationellt riksintresse och regleras då i miljöbalken. Att ett område har klassats som riksintresse betyder att det så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. Försvarsmakten redovisar myndighetens riksintresseområden (miljöbalken 3 kap 9 § andra stycket) samt områden av betydelse (miljöbalken 3 kap 9§ första stycket) för totalförsvarets militära del.

Försvarsmakten har som sektorsmyndighet ansvar att identifiera områden av riksintresse för totalförsvarets militära del. Totalförsvaret består av två delar – en militär respektive en civil del. Med totalförsvar avses alla de myndigheter som deltar i Sveriges territoriella försvar och som var och en har särskilda uppgifter för att möta och avhjälpa de faror som uppstår då nationen ställs inför hot. Vissa delar av totalförsvaret står alltid redo medan andra är beredda att bidra då samhället måste ställa om sig vid kriser, konflikter och ett eventuellt krig. I begreppet "militär del" ingår även civila myndigheter inom försvarssektorn så som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets radioanstalt (FRA) och Försvarets materielverk (FMV).

Försvarsmaktens nyttjande av anläggningar utgör dels riksintressen som kan redovisas öppet, dels riksintressen som av säkerhetsskäl inte kan redovisas öppet enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). I de flesta fall innebär den verksamhet som konstituerar riksintresset (skjut-, spräng-, hamn-och flygverksamhet, radar, sensorer, kommunikationsanläggningar med mera) en omgivningspåverkan som har betydelse för plan- och lovärenden. För områden som berörs av omgivningspåverkan från den militära verksamheten redovisas därför influensområden. Ett influensområde är ett område inom vilket åtgärder som exempelvis ny bostadsbebyggelse kan påverkas av, eller som i sin tur kan påverka, verksamhet inom riksintresseområdet. Influensområdets fysiska utbredning från till exempel skjutfält eller flygplats varierar beroende på verksamhetens art. Inom dessa måste Försvarsmakten kunna säkerställa att ny bebyggelse eller andra åtgärder inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresset eller ett område av betydelse för totalförsvarets militära del.

Varje år mottar Försvarsmakten flera tusen remisser rörande samhällsplanering. Granskning och analys av dessa utgår från influensfaktorer som har betydelse för bedömningen av påverkan i varje enskilt fall. I vissa fall är det inte verksamheten utan en viss anläggnings funktion som kan påverkas av specifika byggnadstyper och infrastruktur. Exempel på influensfaktorer är buller, luftturbulens, fysiska/skymmande hinder, flyghinder och elektromagnetisk störning.

De riksintressen som kan påverka kommuner, länsstyrelser eller andra aktörer i plan- och lovärenden eller tillståndsärenden redovisas i Försvarsmaktens riksintressekatalog. Riksintressekatalogen finns tillgängligt länsvis nedan.