Försvarsmakten redovisar riksintresseområden (enligt miljöbalken 3 kap 9 § andra stycket) samt områden av betydelse (enligt miljöbalken 3 kap 9 § första stycket) för totalförsvarets militära del. I många fall påverkar myndigheters planläggning och lovgivning den militära infrastrukturen. Det kan vara en mobilmast som skulle hamna för nära ett flygfält eller en turistverksamhet i skärgården som inkräktar på militärt skyddsområde.

Försvarsmakten måste bevaka sina intressen genom att bland annat yttra sig i plan- och lovärenden. För att underlätta integrationen av Försvarsmaktens, enligt miljöbalkens, fastställda ansvar med civila verksamheter redovisar myndigheten influensområden - samrådsområden. Dessa gör att kommuner och länsstyrelser i förväg vet vilka områden och i vilka fall ett ärende ska remitteras till Försvarsmakten. Samtliga riksintressen som inte omfattas av sekretess och således kan redovisas öppet är tillgängliga i Försvarsmaktens riksintressekatalog.

Kontakt

För allmänna frågor rörande riksintressen, Försvarsmaktens intresse inom samhällsplanering med mera: infraremisser-hkv@mil.se. Remisser skickas till exp-hkv@mil.se alt. Försvarsmakten, Högkvarteret, 107 85, Stockholm.

Fysisk planering vid produktionsledningens infrastrukturavdelning

Camilla Bramer
Telefon: 08-788 95 87
E-post: camilla.bramer@mil.se
Fråga mig om: Riksintressen och remisshantering inom influensområden för totalförsvaret, natura 2000-ärenden, översiktsplaner, detaljplaner och bygglov.

Martin Eliasson
Telefon: 08-788 86 58
E-post: martin.eliasson@mil.se
Fråga mig om: Riksintressen och remisshantering inom influensområden för totalförsvaret, bygglov och detaljplaner.

Emily Larsson
Telefon: 08-788 93 22
E-post: emily.larsson@mil.se
Fråga mig om: Riksintressen och remisshantering inom influensområden för totalförsvaret, vindkraft, väg- och järnvägsplaner, vattenverksamhet och mineralbrytning.

Marianne Littbrand-Stoilov
Telefon: 08-788 84 09
E-post: marianne.littbrand-stoilov@mil.se
Fråga mig om: Vindkraft och telemaster.