Vårt uppdrag

Försvarsmaktens organisation finns för att skydda Sverige och försvara landets frihet, men också för att hjälpa till att skapa fred och säkerhet på platser i världen där det finns krig och konflikter.

Våra värderingar

Försvarsmaktens värderingar är den etiska grundval som hela dess verksamhet vilar på. Alltså närmast filosofiska frågor om varför man gör det man gör, hur en perfekt värld ser ut och vilka värderingar som ska vägleda strävan dit. Mål Mål...

Vårt arbetssätt

Att ta hänsyn till miljön, att ha ett effektivt samarbete med andra myndigheter och att utöva tillsyn över vår egen verksamhet är viktiga delar av Försvarsmaktens arbete.

Ekonomisk planering och redovisning

Budgetunderlag och årsredovisning Resurserna inom den offentliga sektorn ska utnyttjas på bästa sätt och användas där de bäst behövs. Därför krävs det att Försvarsmaktens verksamhet och resultat följs upp och utvärderas. I slutet av mars...

Tillstånd och anmälan

Här finns information om några av de tillstånd Försvarsmakten ger. Vad som gäller enligt lag vid fotografering av landskapsområden, samt spridning av dessa bilder.

Upphandlingar

Enligt ett regeringsbeslut görs Försvarsmaktens alla upphandlingar av FMV, Försvarets materielverk, från och med den 1 januari 2013. Försvarsmakten lägger upphandlingsuppdrag till FMV som sköter själva upphandlingen.

Kontakta Försvarsmakten

All post som inkommer till Försvarsmakten betraktas som allmän handling. Det innebär att materialet är offentligt för allmänhet och massmedia. Detta gäller såväl traditionell post som post i elektronisk form.

Dokument

Här hittar du ett urval av Försvarsmaktens publikationer och dokument. De går att ladda ner i formatet PDF.

Samhällsplanering

Försvarsmakten tillvaratar totalförsvarets intressen vid nya planer för samhällets utveckling.