Operatörerna i Sjöinformationskompaniet har ständig uppsikt över vattnet runt vårt lands kust. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Kristian Croon ser till att det danska fartyget Thetis får sina reservdelar. Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten

Marinbasens huvuduppgift är att stödja de andra marina förbanden i Försvarsmakten. Vi har vårt huvudsäte i Karlskrona, men vår verksamhet finns också på Muskö utanför Stockholm och i Göteborg, för att nämna några platser.

Förbandet hjälper marinförbanden i insatser i Sverige och utomlands, med till exempel teknisk tjänst, transporter, ledning, logistik och bevakning.

Marinbasen har ett särskilt kompani som arbetar med basskydd. Styrkan säkerställer att våra förbands baser är skyddade från fienden, oavsett var vi agerar. Kompaniet gör också insatser vid intrång mot skyddsobjekt och skyddar transporter.

Till våra uppgifter hör att också övervaka och skydda Sveriges kustremsa från yttre intrång. Sjöinformationsplutoner från Stockholm och Göteborg övervakar gränserna med hjälp av bland annat radar, vedettbåtar och flyg.

I förbandet ingår även Marinens Radio som arbetar med operativ sambandsledning nationellt och internationellt för marina och vissa försvarsmaktsgemensamma radiosystem. De är dessutom Försvarsmaktens kommunikationscentral för Rakel.

Marinbasen ansvarar också för att utbilda Hemvärnets styrkor i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Notiser Från Marinbasen

Militära övningar i Karlskrona skärgård 5-8 september
2 september201614:02

Under den 5-8 september övar delar ur Marinbasen i Karlskrona skärgård. Skjutning med lös ammunition kan komma att ske på övningsfälten i området, dag som natt under perioden.

Soldater från Marinbasen övar i skärgårdsmiljö. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten har fått ökade krav från Riksdag och Regering på att öka den operativa förmågan och därför behöver vi öva mer. För att ge så realistiska förutsättningar som möjligt för dem som tränas är det viktigt att öva i närheten av de områden och miljöer de verkar i och vid olika tidpunkter på dygnet.

Nya bogserfartygen döpta
10 december201512:49

Nu har Marinbasens nya bogserfartyg under ceremoniella former fått sina namn, HMS Hector och HMS Hercules. Fartygen kommer vara till stor nytta för marinen.

Fartygen med vilka man kommer att kunna bogsera och assistera marinens fartyg till havs och bryta isrännor med är ett välkommet tillskott till Marinbasen och Ekipagekompaniet. Det blir ett lyft för den marina bastjänsten.

Morgonen när dopet ägde rum var kall och klar. Dopen förrättades av Försvarsmaktens produktionschef, generallöjtnant Ander Silwer och av marinchefen, konteramiral Jan Thörnqvist.

Hemvärnsövning i Blekinge 22-25 oktober
19 oktober201514:09

Under veckoslutet övar ett uppgiftssammansatt hemvärnsförband i skärgårdsområdet öster om Karlshamn. Övningen är en extrainsatt övning för att öva nya uppgifter.

Med anledning av det försämrade omvärldsläget har Försvarsmakten tilldelats extra medel för att öva mer. Syftet är att öka den operativa förmågan och att även öva nya uppgifter.

Allmänheten kan komma att märka av övningen på de fordons- och sjötransporter som kommer att ske. Det kan även förekomma en del lösskjutning i området under helgen.

Marinbasen
Fakta Marinbasen
  • Förkortning: MarinB
  • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
  • Yrkesofficerare: 252
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 166
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 234
  • Reservofficerare: 385
Så här har vi räknat
Karta