Ledningsstridsskolan

LedSS är en försvarsmaktsgemensam skola stödjer både armén, marinen och flygvapnet inom ledningsområdet.

LedSS huvudsakliga uppgifter:

- Utvecklar och implementerar materiel och metoder för ledning på operativ och högre taktisk nivå.

- Utbildar och tränar staber och officerare från hela Försvarsmakten avseende ledning och stöd till ledning av militära operationer.

- Leder en systematiserad erfarenhetshantering kopplat till ledning av militära operationer

LedSS består av:

- Stabsavdelningen, chefen LedSS stöd för verksamhetsledning.

- Tjänstegrensavdelningen, som inom Försvarsmakten ansvarar för tjänstegrenarna Stabstjänst, Sambandstjänst, Telekrig Gemensam, Telekrig Mark, Psykologiska operationer, Geografisk informationstjänst, Signalskydd samt Torn- och mastsäkerhet. Avdelningen leder även erfarenhetshantering och evaluering inom dessa områden

- Utvecklingsavdelningen, som ansvarar för ledningsförmågeutvecklingen, såväl avseende tekniska system som ledningsmetoder.

- Utbildningsavdelningen, är en del ansvarar för utbildning av framförallt officerare, men även soldater och civila ur Försvarsmakten och totalförsvaret.

Utbildningsverksamheten omfattar officersutbildning, system- och specialistutbildning samt utbildning inför internationella insatser inom lednings- och sambandsfunktionen.

Lednings- och sambandsfunktionen omfattar bland annat olika informationssystem, sambandssystem, ledningsmetodik och ledningsförband. Det betyder att Utbildningsavdelningen utbildar både chefer och specialister som ska verka i olika lednings- och sambandsförband i Sverige och på motsvarande förband i internationell tjänst.

- Totalförsvarets signalskyddsskola, TSS, är en skola inom informationssäkerhetsområdet och omfattas av befattningsutbildningar inom signalskyddstjänsten, systemutbildningar för system med kryptografiska funktioner samt krypto för skyddsvärda uppgifter (KSU).

Skolan är en del av Utbildningsavdelningen och bedriver utbildning samt stödjer utvecklingen av metoder och utformningar av olika signalskyddssystem.

Utbildningarna riktar sig till verksamhetsutövare inom hela Totalförsvaret - från nationell till kommunal nivå och den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Enköping samt en mindre del i Karlskrona och Halmstad.

- Träningsavdelningen, som tränar staber på operativ och taktisk nivåutgör ett kompetenscentrum för ledningsträning av insatsorganisationen på operativ och taktisk nivå där såväl nationell som internationell verksamhet inryms.

- Teknik- och stödavdelningen, har driftansvar inom Försvarsmakten vad avser spelstödssystem och simuleringssystem. Vidare drifthåller Teknik- och stödavdelningen LedSS tekniska plattform. Vid större övningar kan avdelningen ansvara för upprättande, drifthållning av 1400 klienter, 600 IP-telefoner, egen serverpark och kommunikations lösning nationellt såväl som internationellt. Avdelningen består av cirka 20 personer och huvuddelen är civila tekniker.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat
Karta