Produktionsledningen

Produktionsledningen ser till att Försvarsmakten har alla resurser som krävs för att utföra insatser. I deras uppdrag ingår allt från rekrytering och utbildning av personal till utveckling av materiel som vapen, fordon, fartyg, och flygplan.

Produktionsledningen har ett brett ansvarsområde som innefattar såväl materielförsörjning och logistik som utbildning av Försvarsmaktens förband. Produktionsledningens uppdrag är uppdelat mellan avdelningar med olika ansvarsområden, till exempel marin- och flygavdelningarna. Chefer för dessa avdelningar kallas stridskraftchefer: arméchefen, marinchefen, flygvapenchefen, logistikchefen, ledningssystemchefen samt rikshemvärnschefen.

Produktionsledningens chef heter Johan Svensson och är direkt underställd ÖB. Under produktionschefen lyder alla Försvarsmaktens organisationsenheter, det vill säga alla förband skolor och centrum utom Högkvarteret.

Arméchef är generalmajor Karl Engelbrektson.

Flygvapenchef är generalmajor Carl-Johan Edström.

Ledningssystemchef är brigadgeneral Mattias Hanson.

Marinchef är konteramiral Ewa Skoog Haslum.

Logistikchef är brigadgeneral Michael Nilsson.

Rikshemvärnschef är generalmajor Stefan Sandborg.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 650
Så har vi räknat