Ledningsstaben

Ledningsstaben hanterar stora strategiska frågor, som planering av Försvarsmaktens verksamhet och ekonomisk styrning av myndigheten. Staben leder, samordnar och följer upp Högkvarterets verksamhet.

Ledningsstaben är i sin tur indelad i avdelningar med olika ansvarsområden. Avdelningarna är: planerings- och ekonomiavdelningen, inriktningsavdelningen, kommunikationsavdelningen, CIO-avdelningen, juridiska avdelningen samt personalavdelningen. Dessutom finns en stabsavdelning för samordning och stöd till myndighetens ledning.

Chefen för ledningsstaben, C LEDS, är även chef för Högkvarteret. Ledningsstabens chef har omfattande uppgifter och befogenheter, exempelvis när det gäller internationell samverkan och internationella överenskommelser.

Chefen för ledningsstaben har till sitt stöd en ställföreträdande chef för Högkvarteret och den administrativa högkvartersavdelningen.

Chef för ledningsstaben är Dennis Gyllensporre.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat