Insatsledningen

Insatsledningen leder Försvarsmaktens insatser på uppdrag av överbefälhavaren, ÖB. Deras uppdrag är att planera, leda och följa upp insatser, både i Sverige och utomlands.

Insatsledningen har ansvar för Försvarsmaktens insatser. Det kan till exempel handla om fredsbevarande eller fredsframtvingande internationella insatser, eller att upptäcka och avvisa flygplan eller fartyg som kränker Sveriges territorium. Insatsledningen använder sig av underlag från militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, för att fatta sina beslut.

Chef för insatsledningen är generallöjtnant Michael Claesson och han är direkt underställd ÖB. Under chefen för insatsledningen finns ett antal chefer med olika ansvarsområden. Chefernas uppgifter är bland annat att leda, planera och följa upp insatser och stöd till samhället. Krigsförbanden är militära enheter som står i beredskap att utföra insatser och som ingår i någon av Försvarsmaktens förband, skolor eller centrum.

Ansvaret är uppdelat mellan de taktiska cheferna, för mark- marin- och luftstridskrafterna, samt chefen för specialförbandsledningen.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 650
Så har vi räknat