Norra Smålandsbataljonen

Norra Smålandsbataljonens, 33:e hemvärnsbataljons område omfattar Jönköpings län, majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Göta ingenjörregemente, Ing 2.

Foto: Maddelena Lago

Till bataljonen hör en pionjärpluton, den första av de fyra befintliga som sattes upp. Plutonen kan genomföra en rad olika former av fältarbeten, bland annat minspaning, befästningsarbeten, sprängning, och byggande av förbindelser med krigsbro. Bataljonen har även en flyggrupp som med hjälp av mindre flygplan ger bataljonen ovärderliga underrättelser via observationer från luften. Flyggruppen kan också göra snabba transporter av personal och viktig materiel.

Förbandet har två tillhörande musikkårer och dess viktigaste uppgifter är statsceremoniell verksamhet så som att spela vid vaktparaden och högvaktsavlösningen på Kungliga slottet i Stockholm.

Bataljonen administreras och utbildas av Norra Smålandsgruppen som är samgrupperad med övrig militär verksamhet inom Eksjö garnison. Chefen för Norra Smålandsgruppen är direkt underställd chefen för Göta ingenjörregemente (Ing 2) Norra Smålandsgruppens nuvarande uppgifter är att utbilda och administrera hemvärnsförbanden i Jönköpings län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 204
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 230
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 269
  • Civilanställda: 68
  • Reservofficerare: 235