21:a ingenjörbataljon

21:a ingenjörbataljon är ett av Göta ingenjörregementes krigsförband. I bataljonen ingår fyra kompanier med olika inriktning; 211:e stab- och trosskompaniet, 212:e ingenjörkompaniet, 213:e maskin/brokompaniet samt 214:e ingenjörkompaniet.

Ingenjörsoldat.
Ingenjörsoldat.
Ingenjörsoldat. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Ingenjörbataljonens huvudsakliga uppgift är att understödja manöverbataljonernas strid med fältarbeten för rörlighet exempelvis minspaning och minröjning samt upprättande av tillfälliga förbindelser. Andra uppgifter omfattar fältarbeten för överlevnad eller övriga fältarbeten som befästningsarbeten och ammunitionsröjning. Bataljonen är utrustad med bland annat ingenjörbandvagn 120, splitterskyddad bandvagn 410, pansarterrängbil 203 och splitterskyddade arbetsmaskiner. Bataljonen ska ha förmåga att kunna utföra kvalificerade fältarbeten inom alla konfliktnivåer i och utanför Sverige.

Bataljonen består av yrkesofficerare och reservofficerare. En stor del av soldaterna i 21:a ingenjörbataljon är heltidsanställda men det finns också deltidsanställda som tjänstgör under övningar och insatser. Soldaterna har en mängd olika funktioner såsom allmän ingenjörtjänst, ammunitionsröjning, brosystem, stabsstöd, underhållstjänst, sjukvård, teknisk tjänst och som förare av tunga fordon och arbetsmaskiner. Dessutom tillkommer deltidstjänstgörande civila, i huvudsak läkare och sjuksköterskor.

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat