Generalläkaren

Generalläkaren kontrollerar att Försvarsmakten följer lagar och andra föreskrifter som gäller miljö- och hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, djurskydd, djurhälsovård, djursjukvård, hälso- och sjukvård samt smittskydd.

Inom området för miljö- och hälsoskydd har Generalläkaren även ansvar för tillsyn över den verksamhet som bedrivs av Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt.

Tillsyn och kontroll innebär en självständig granskning av att gällande lagstiftning följs. När Generalläkaren utövar sin tillsyns- och kontrollfunktion är han därför inte underställd överbefälhavaren.

Varje år genomför Generalläkaren omkring tio inspektioner och cirka 400 tillsyns- och kontrollbesök på garnisoner, förband, anläggningar och övningar, både i Sverige och på platser där Försvarsmakten verkar internationellt.

Generalläkaren utses av regeringen. Nuvarande generalläkare heter Pierre Campenfeldt. På tillsynsavdelningen arbetar administrativ handläggare, läkare, sjuksköterska, veterinärer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, livsmedelsinspektörer, jurist och avdelningschef.

Notiser från Generalläkaren

Överlämningsceremoni av Generalläkarfunktionen
7 oktober201608:31

Överlämningsceremoni av Generalläkarfunktionen ägde rum vid Generalläkaren fredagen den 30 september 2016.

Foto: Robert Öjermark/Försvarsmakten

Under ackompanjemang av bleckblåsinstrument överlämnade avgående generalläkare Siegfried de Joussineau generalläkarens sigill samt övriga attribut till tillträdande generalläkare Pierre Campenfeldt. 

Många åtgärder för en bättre kontroll i livsmedelskedjan från jord till bord
24 augusti201608:12

Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan – från jord till bord - utvecklas i positiv riktning. Det visar den årliga rapporten som skickas till EU-kommissionen från den svenska livsmedelskontrollen.

Rapporten till EU-kommissionen sammanfattar resultaten av kontrollen som utfördes under 2015. Den täcker målen om att livsmedlen är säkra, att konsumenterna inte blir lurade, att djurskyddet är gott och djuren friska, att fodret har god kvalitet, att den veterinärmedicinska behandlingen är säker samt att växter skyddas.

Utveckling av kontrollen

Årets rapport visar att flera insatser har påbörjats under 2015 inom de förbättringsområden som identifierades året innan.

Nya kontrollmål och fokusområden

Ett omfattande arbete med att sätta upp nya mål för hela livsmedelskedjan har inletts. Förutsättningar skapas för att kunna mäta uppnådda resultat. Gemensamma fokusområden tas fram för att bättre kunna styra och prioritera i kontrollen.

Effektiva system

Länsstyrelserna har tagit fram ett gemensamt datasystem "Primör" för registrering, riskuttag och rapportering av kontrollresultat i primärproduktionen. Detta är även ett viktigt verktyg för uppföljning av kontrollen.

Samsyn och kompetensutveckling

För att öka samsyn kring bedömningar sker kontinuerligt kompetensutveckling av kontrollpersonalen inom alla områden. Livsmedelsverket skapar verktygen "Kontrollwiki", "Kontrollapp" och en utbildningsportal för att ytterligare effektivisera och likrikta kontrollen.

Samverkan

Samverkan mellan myndigheter uppmuntras på alla nivåer för att minska sårbarheten, utnyttja resurser optimalt och för att ta till vara på den kompetens som finns.

Likvärdig kontroll

Livsmedelsverket har jobbat aktivt med att analysera och agera på resultat från de lokala kontrollmyndigheter som har svårt att uppfylla sitt kontrolluppdrag. Arbetet har medfört förbättringar i de aktuella myndigheternars planering, uppföljning och arbetssätt.

Enklare att göra rätt

Jordbruksverket och Livsmedelsverket har tillsammans med Tillväxtverket påbörjat "Förenklingsresan för livsmedelsindustrin". Under resan förs en dialog mellan företag och myndigheter för att underlätta för företagarna i deras vardag och därigenom hjälpa dem att öka tillväxt och konkurrenskraft.

Rapporten har tagits fram av de myndigheter som samverkar i kontrollen i livsmedelskedjan: Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Generalläkaren, länsstyrelserna, kommunerna, Sveriges Kommuner och Landsting, Tullverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Swedac.

Läs även:

Livsmedelsverkets beslut ”Beslut om fastställande av rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2015

Strategiskt samarbete för säker mat
14 januari201616:16

I Sverige ska alla kunna lita på maten vi äter. Alla myndigheter i livsmedelskedjan från jord till bord delar ett viktigt uppdrag. Därför vidareutvecklar vi tillsammans det strategiska arbetet för en effektivare kontroll.

− Målet är att är skydda människor och djurs hälsa och värna om konsumenterna. Vi ska se till att kontrollen är effektiv och fokuserar på rätt saker, säger Annica Sohlström, tillförordnad generaldirektör för Livsmedelsverket.

Myndigheterna har identifierat fyra prioriterade samarbetsområden:

  • Samordnad och effektiv kontroll – ett nationellt kontrollsystem för de områden som berör alla tre myndigheterna. Det ska vara enkelt att göra rätt från början.
  • Stärkt krisberedskap. Gemensamt arbete för att hantera och förebygga kriser. Till exempel ska en sammanhållen beredskapsplan tas fram.
  • Snabbare åtgärder av EU:s synpunkter på den svenska kontrollen. Tätare samarbete mellan myndigheterna ska bidra till att Sverige bli bättre på att åtgärda synpunkter som EU har på den svenska kontrollen.
  • Effektivare uppföljning av djur- och livsmedelskontrollen – Uppföljningarna ska bli mer effektiva och leda till förbättringar. Till exempel ska stödet till länsstyrelserna öka, så att de bättre kan följa upp kommunernas kontrollverksamhet.

Prioriteringarna anges i nationella kontrollplanen för 2016-2019. Planen gäller för Jordbruksverket, Livsmedelverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Generalläkaren, länsstyrelserna och kommunerna. Planen innehåller information om särskilda satsningar, samarbeten och utvecklingsarbete inom flera olika områden.

– Bättre samverkan och helhetssyn höjer effektiviteten och kvaliteten i hela livsmedelskedjan. Det i sin tur stödjer konkurrenskraften för svenska företag och kan bidra till möjligheter för ökad export, säger Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg.

Tillsammans kan myndigheterna agera på risker i hela livsmedelskedjan, skapa och använda gemensamma strategier, göra gemensamma satsningar och lättare åtgärda EU:s synpunkter på den svenska kontrollen.
− En grundbult för ett lyckat resultat är en sammanhållen beredskap för hela livsmedelskedjan, där vi på bästa sätt nyttjar våra gemensamma resurser, säger generaldirektör Jens Mattsson, Sveriges veterinärmedicinska anstalt.

Jordbruksverket, Livsmedelverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Generalläkaren, länsstyrelserna och kommunerna delar uppdraget att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Den nationella kontrollplanen har utarbetats av myndigheterna gemensamt.

Kontaktuppgifter

Livsmedelsverket
Katarina Bäcklund Stålenheim, statsinspektör, 018-175584

Jordbruksverket
David Ekbäck, kontrollsamordnare, 036-155236

Statens veterinärmedicinska anstalt
Elina Lahti, epidemiolog, 018-674149

Länsstyrelserna
Madeleine Beckman, Länsstyrelsen i Hallands län, 010-2243207

Sveriges Kommuner och Landsting
Thomas Forsberg, handläggare, 08-4527882

Generalläkaren
Karin Granath, stabsveterinär, 08-56 28 16 75

 

Fakta Generalläkaren
  • Förkortning: GL
  • Ort: Stockholm
Karta