För militära operationer innebär logistikstödet att krigsförband får den tillgänglighet, rörlighet och uthållighet som efterfrågas. Försvarsmaktens logistikchef är ansvarig för logistikområdet och sammanhåller olika specialområden.

Logistikförband:

Trängregementet, TrängR

Trängregementet i Skövde utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Regementet är Försvarsmaktens kompetenscentrum för logistikledning och för delfunktionerna förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst. Inom försvarsmedicin är Trängregementet ansvarig företrädare för sjukvårdsförband, sjukvårdsförmågor och evakuering av skadade och sjuka inom markmiljön.

Hos Trängregementet finns även Försvarsmaktens logistik- och motorskola.

Försvarsmaktens logistik, FMLOG

Försvarsmaktens logistik, FMLOG, ger stöd till militära operationer och övningar samt till förband, centrum och skolor i hela Försvarsmakten. FMLOG är ett krigsförband och ska därmed klara sina uppgifter i såväl fred, kris och krig. FMLOG finns 30 orter runt om i Sverige samt utomlands där Försvarsmakten är verksam.

Förbandets uppgift är att leverera stöd inom bland annat dokumenthantering, förnödenhetsförsörjning, transporter och tullhantering. FMLOG har också roll i att stödja Högkvarteret med att samordna hela logistiken i Försvarsmakten. FMLOG samverkar även med andra myndigheter och externa leverantörer. Alla länkar i logistikkedjan ska vara tillgängliga när Försvarsmakten behöver stöd och leveranser. I rätt tid och på rätt plats.

Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS

Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) är Försvarsmaktens centrum för teknisk utbildning och utveckling. Vid skolan utbildas soldater, blivande officerare, officerare, specialistofficerare och civila för teknisk tjänst i hela Försvarsmakten. Alla försvarsgrenar – armén, marinen och flygvapnet – finns representerade vid skolan.

Skolan ansvarar även för den tekniska utbildning som genomförs vid andra förband, skolor eller centrum i Försvarsmakten. FMTS svarar för teknik och teknisk tjänst inom Försvarsmakten, vilket innebär att följa utvecklingen på teknikområdet, förutse kommande behov och föreslå förändringar och förbättringar.