Försvarsmaktens ledningsförband är inriktade både mot nationella
och internationella uppgifter. Ledningsförbanden ska efter
riksdagsbeslut vara beredda att delta i militära operationer utanför
Sveriges gränser. Förbanden bidrar då med både personal och
materiel.

Ledningsförband:

Lednings­regementet (LedR)

Ledningsregementet är försvarsmaktsgemensamt och
verksamheten omfattar ledning, informationshantering samt
verkan på informationsarenan.

LedR utbildar bland annat stabs- och sambandsförband. Regementet utbildar och tränar också Försvarsmaktens personal i ledning, samband, telekrig, meteorologi och oceanografi, informationstjänst samt psykologiska operationer. Regementet utvecklar också metoder och system inom dessa förmågor samt stödjer nationella och internationella militära operationer inom dessa områden. Vid LedR utbildas även personal från övriga delar av totalförsvaret och andra myndigheter. Vid Ledningsregementet finns Totalförsvarets signalskyddsskola och Ledningsskolan.

Försvarsmaktens telekommunikations- och informations­systemförband (FMTIS)

FMTIS är ett försvarsmaktsgemensamt förband med verksamhet på 30 orter i hela Sverige. FMTIS ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten. Exempel på system som ingår i den teletekniska infrastrukturen är Försvarsmaktens telenät, marinens telenät och Försvarsmaktens satellitkommunikationer.

Förbandet arbetar även med driftövervakning, driftledning samt underhåll och förvaltning av fasta insatsledningssystem, olika sensorsystem och radiosystem. Förbandet stödjer nationella och internationella militära operationer.