Försvarsmakten har från regeringen fått uppdraget att vara den myndighet som ska verka inom alla delar av dator- och nätverksoperationer samt dimensionerat mot de högre konfliktnivåerna.

Med Sveriges cyberförsvar avses nationens samlade förmågor och åtgärder, såväl offensiva som defensiva, till skydd för dess kritiska cyberinfrastruktur. Försvarsmakten har idag det som krävs för att utföra alla typer av dator- och nätverksoperationer.

Cyberförsvaret är en integrerad del av Försvarsmaktens totala verksamhet och tekniska system. Cyberförsvaret utvecklas och leds av CIO-avdelningen inom Högkvarteret. Cyberförsvarsförmågan utgörs av flera enheter inom Försvarsmakten, däribland it-försvarsförbandet.

För att de system Försvarsmakten är beroende av för att lösa sina uppgifter ska gå att försvara är det avgörande att de är aktivt förvaltade. Här har Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) en central uppgift. FMTIS är också Försvarsmaktens nätoperatör med ansvar för myndighetens egna nät för tele- och datatrafik samt drift och förvaltning av Försvarsmaktens it-system.

Skyddar, upptäcker och försvarar

Att förebygga och upptäcka cyberattacker är en av cyberförsvarets uppgifter. Det innebär att it-system ska byggas och utformas på ett säkert sätt, som tillåter regelbundna säkerhetsuppdateringar. Metoder och tekniker för att utföra cyberattacker mot samhällets kritiska infrastrukturer utvecklas hela tiden och utgör ett ständigt hot, vilket ställer höga krav på drift och förvaltning av Försvarsmaktens it-system.

Kärnan i cyberförsvarsverksamheten är planering, genomförande och uppföljning av operationer i cybermiljön, samt därtill relaterad utvecklings- och stödverksamhet, inklusive personalförsörjning.

Den nya cybersoldatutbildningen som startar 2020 bidrar till att ytterligare förstärka cyberförsvarsförmågan genom att lägga grunden för en långsiktig och stabil personalförsörjning.

Forskning och teknikutveckling inom cyberområdet är också viktigt för att säkerställa att Försvarsmakten ligger i framkant när det gäller metoder och tekniker. Verksamheten bedrivs internt och i samarbete med andra, både nationellt och internationellt.