Sverige deltar i övningen Trident Juncture 18 med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. Syftet med det svenska deltagandet är även att stärka samarbeten med andra länder.

Trident Juncture 18 är en av Natos största övningar och genomförs under hösten i Norge. Övningen ska testa snabbinsatsstyrkan Nato Response Force (NRF) och består av en förbandsövning som genomförs 25 oktober till 7 november, och en ledningsövning som genomförs 14 till 23 november. Sverige kommer att delta med personal från armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet. 

Övningen ökar Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige, vår nationella förmåga och stärker samarbeten med Finland, USA, Norge och Nato. Under övningen förbereds marin- och flygvapenbidragen för kommande deltagande i NRF och arméstridskrafter övar för att stärka brigadförmågan. Dessutom kommer värdlandsstöd lämnas till Natoförband baserade i Sverige under övningen.

Inför Trident Juncture 18 övar svenska och finska förband i Sverige och flera utländska förband genomför transporter genom Sverige till och från övningen.

Samarbetet är centralt

Sveriges deltagande i övningen bottnar i den svenska solidaritetsförklaringen, som bland annat säger att vi ska kunna ”ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt” om ett EU-land eller nordiskt land drabbas av en katastrof eller ett angrepp.

Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra och hot mot fred och säkerhet avvärjs i gemenskap med andra länder och organisationer. Förmågan att verka inom ramen för en multinationell gemensam operation är grundläggande för möjligheten att verka i Sverige, i närområdet och i operationer utanför närområdet. Samarbetet med Nato är centralt för att öka förmågan – både nationellt och internationellt. 

MEDIEKONTAKT

Försvarsmaktens medie- och informationscenter, 08-788 88 88, info@mil.se.

Om det svenska bidraget

Det samlade svenska bidraget till Trident Juncture består av cirka 2 200 deltagare.

Personalen är fördelat enligt följande:
Armén– cirka 1 900 personer
Flygvapnet – cirka 100 personer
Marinen – cirka 100 personer
Stabsbefattningar – cirka 25 stycken
Hemvärnet – cirka 50 stycken

Förbandsbidrag:
Armén – en brigad
Marinen – två stycken Visbykorvetter 
Flygvapnet – fyra stycken Jas 39 Gripen
Hemvärnspluton