Northern Coasts 2017

Northern Coasts, NOCO, är en av de största årliga multinationella övningarna med marint fokus i Östersjöområdet. Övningen genomförs i år under perioden 8-21 september i södra och mellersta delarna av Östersjön. Detta år står Sverige som värdnation och övningen inleds med en hamnfas i Karlskrona.

Foto: Vibeke Aronsson/Försvarsmakten

Northern Coasts, eller NOCO, är en multinationell övning som letts av Tyskland sedan starten 2007. Anledningen till att Tyskland drog igång den första övningen var fördelarna man såg av att öva fler enheter tillsammans. Ansvaret att planera, genomföra och stå som värd, roterar mellan deltagande nationer. I år är det Sveriges tur att för andra gången lösa den uppgiften, förra gången var 2013. Av den anledningen sker övningen till stor del i närheten av Sverige (södra till mellersta Östersjön) och längs Sveriges kust. Övningen inleds med en hamnfas i Karlskrona 8-11 september varefter fartygen kastar loss för att öva fram till den 21 september.

Foto: Försvarsmakten

I årets version av övningen deltar bland andra Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Norge, Danmark, Belgien, Nederländerna, Kanada och Tyskland samt NATO förband. I nuläget räknar man med ett femtiotal fartyg och ungefär lika många fordon, med dem följer ungefär 5000 deltagare. Övningen kommer mestadels att äga rum till sjöss men viss verksamhet kommer även att ske på land i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

NOCO är en övning som tränar stridsledning i olika nivåer och stridsförmågan hos förbanden. Tillsammans övas de deltagande ländernas förmåga att agera gemensamt vid kriser och utmaningar till havs och i kustnära områden. Övningen bygger på ett fiktivt internationellt högkonfliktscenario som medger träning av samtliga stridsfunktioner inom ramen för en multinationell insatsstyrka under FN-mandat.

Den svensk-finska marina stridsgruppen (Swedish-Finnish Naval Task Group, SFNTG), kommer dessutom att evalueras under NOCO med målsättning att nå initial förmåga (Initial Operational Capability, IOC). Syftet är att ha en gemensam förmåga att tillsammans kunna genomföra bland annat sjöövervakningsuppgifter och skydd av sjöfart. Svenskt deltagande ger en ökad nationell försvarsförmåga och interoperabilitet i enlighet med den försvarspolitiska inriktningen för Sveriges försvar.

Man kommer att träna ytstrid, luftstrid och undervattensstrid men även hantering av asymmetriska hot i form av bland annat infiltration och felaktig informationsspridning. Att hålla handelsleder in till landet öppna, eskortera handelsfartyg och säkra viktiga hamnar ingår som övningsuppgifter.

Mer information

Den här sidan kommer i dagarna att uppdateras med mer information efterhand som övningen närmar sig.

Tillfälliga skyddsobjekt

Under Noco har ett antal tillfälliga skyddsobjekt upprättats.

Ett skyddsobjekt kan till exempel vara områden där Försvarsmakten tillfälligt bedriver övningar. Det kan också vara områden där en främmande stats militära styrka inom ramen för internationellt samarbete tillfälligt bedriver övningar här i landet i samband med utbildning för fredsfrämjande verksamhet eller för annat militärt ändamål.

Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Genom särskilt beslut kan tillträdesförbudet förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet.

För bevakning av ett skyddsobjekt får polismän, militär personal eller annan särskilt utsedd personal anlitas. Den som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polisman benämns skyddsvakt.

Ur Skyddslagen (2010:305)

Mediakontakter

 

Under övningen, 4/9 – 22/9:

Jimmie Adamsson
Telefon: 0706-82 90 09

Frågor under övningen

För frågor under övningen, 8-21 september, hänvisas till:
Övningsledning, telefon: 0455-86 735

Ser du något som inte stämmer, kan du bidra genom att höra av dig!

Observation på land
E-post: mrs-sakerhetstjanst@mil.se
SMS eller MMS: 070- 90 32 94 851

Observation till sjöss
Ring: 08-788 75 00, begär vakthavande befäl Marinen
E-post: marinen-tips@mil.se