På västkusten finns några av våra viktigaste hamnar. Där kommer varor in som är livsnödvändiga för Sverige både i fred, kris och krig. Mot den bakgrunden övar marinen på västkusten mellan den 15-22 mars.

Säkerhetsläget har de senaste åren försämrats och är i dag allt mer oförutsägbart. Samtidigt har regionen i och kring Östersjön, Öresund och Bälten samt Västerhavet fått en ökad strategisk betydelse där tillgången till havet utgör en grund för vår försörjning.

Varje dag importeras och exporteras stora mängder varor via svenska hamnar, mer än 90 procent av vår handel går via vatten. Sjöfarten är därmed en livlina för samhället, för vår försörjning och grunden för att vår vardag ska kunna pågå som vanligt. Om den stannar, begränsas möjligheterna att leva som vanligt under lång tid. Därför måste Sverige också ha förmågan att kunna skydda fartyg, säkra rörligheten till sjöss och hävda vår territoriella integritet.  För att vi ska kunna fortsätta lösa den uppgiften krävs en utvecklad marin förmåga. Marinens uppgift är av betydelse för  hela vårt samhälle och kan inte lösas av någon annan.

Marinen är flexibel

Marinen ska ha förmågan att verka på olika platser längs Sveriges kust- och skärgård. För att testa den nya marina ledningen har det på kort varsel fattats beslut om att flytta en redan planerad ytstridsövning på sydkusten till västkusten.

Bevakningsbåt från Amfibieregementet under övning i Göteborgs hamn.
Bevakningsbåt från Amfibieregementet under övning i Göteborgs hamn. Foto: Joakim Nilsson/Försvarsmakten

Brett deltagande

  • Ur sjöstridskrafterna deltar korvetter av Visbyklass, patrullfartyget HMS Malmö, stödfartyget HMS Carlskrona samt minröjningsfartyg av Kosterklass och röjdykarfartyg av Spåröklass. Fartygen kommer från både Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona och Fjärde sjöstridsflottiljen från Berga.
  • Deltagande enheter ur Amfibieregementet är andra amfibiebataljonen och  17:e bevakningsbåtkompaniet. Andra amfibiebataljonen och 17:e bevakningsbåtkompaniet har tillsammans möjlighet att ta kontroll över, samt skydda, våra sjövägar in till land från det yttre kustbandet. Enheterna har även möjlighet att ta kontroll över viktiga hamnar.
  • Ur Marinbasen deltar Basskydd- Logistik- samt Ekipagekompaniet och skapar operativ effekt för de marina förbanden genom skyddad logistikförsörjning till land och till sjöss.
  • Helikopterflottiljen deltar med sjöoperativa helikoptrar.

Totalt deltar ungefär 1 000 soldater och sjömän i övningen.