Liv 19 övar förmågan att hantera ett stort masskadeutfall i Borås och Sjuhäradsområdet. Södra Älvsborgs sjukhus övas på att ta emot, prioritera och omhänderta cirka 100 skadade personer på kort tid.

I övningsscenariot har ett specialförband attackerat soldater, befäl och civila under en utbildning på Bråt skjutbana, ett av Försvarsmaktens utbildningsområden utanför Borås. Närmare hundra personer har skadats och transporteras till Södra Älvsborgs sjukhus. Sjukhuset är van att ta emot skadade men inte i så stora volymer på kort tid.

En övning tillsammans

Liv 19 är en gemensam katastrofövning mellan Försvarsmedicincentrum i Göteborg och Södra Älvsborgs sjukhus, Säs, i Borås. För Säs är målet med övningen att säkra sjukhusets beredskapsplan och utveckla förmågan att leda, samordna och prioritera omhändertagandet av ett omfattande inflöde av svårt skadade patienter med varierade skador på kort tid.

Försvarsmakten har en kvalificerad och väl upparbetad vårdkedja för att hantera traumapatienter men inte kapacitet att vårda många allvarligt skadade samtidigt. Därför ligger det i Försvarsmaktens intresse att hela kedjan från skada till omhändertagande på sjukhus fungerar väl.

Ett gemensamt syfte med Liv 19 är att öka den gemensamma förmågan att ta hand om ett stort skadeutfall på kort tid. Liv 19 innebär ett steg på vägen för att skapa både administrativa och praktiska rutiner och metoder för samarbete vid kris, krig och stora påfrestningar på samhället. 

100 skademarkörer

Övning Liv 19 genomförs den 4 oktober 2019 mellan 09.00 och cirka 15.00 på Säs. Försvarsmedicincentrum ansvarar för att bemanna med personer-/skådespelare, så kallade skademarkörer som spelar olika skador, till övningen. De som ska agera skademarkörer kommer från olika interna och externa organisationer och enheter. Några exempel är Casualty Resources (skademarkörer från England med amputerad arm eller ben), studenter från vårdhögskolan i Borås samt hemvärns- och frivilligpersonal.

Skademarkörerna blir tilldelade en skada och sminkas verklighetstroget utifrån den. De kommer också få instruktioner om hur de skall agerar realistiskt på den skada de fått. De kommer att ha både lindriga och allvarliga skador, till exempel splitterskador, brännskador och traumatiska amputationer.

Transporter från Bråt till Säs

De runt 100 skademarkörerna uppehåller sig på Bråt innan de transporteras till sjukhuset i Borås. Transporter sker i militära fordon, ambulanser och helikoptrar mellan Bråt och Säs vilket gör att övningen kommer att märkas även utanför sjukhusområdet. Det kommer att märkas i trafiken och höras i luften.

På Säs

Skademarkörerna anländer till akutmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus i jämn takt under förmiddagen. De luftburna transporterna landar på helikopterplattan som ligger i nära anslutning till akutmottagningen. På akutmottagningen tar personalen hand om de övade patienterna. Övningen kommer att genomföras på del av akutmottagningen och röntgenavdelningen. Verksamheter som deltar i simulerad form är särskild sjukvårdsledning, kirurgisk akutvårdsavdelning, medicinsk akutvårdsavdelning, blodcentral, operation och intensivvårdsavdelning. När markörens skador är identifierade och åtgärdade får han eller hon transport tillbaka till Bråt.

Vardaglig verksamhet på Säs

Verksamheten på Södra Älvsborgs sjukhus pågår i stort sett som vanligt under övningsdagen. Viss verksamhet på sjukhuset (akuta patienter) kommer att omlokaliseras medan övningen pågår och patienter, anhöriga, personal och andra grupper kommer att få information om vad det innebär. Det är också viktigt att alla som befinner sig på sjukhuset under övningsdagen ska ha goda förutsättningar att känna till att det pågår en övning och att det som sker i övningen inte händer på riktigt. På sjukhuset finns även information på olika språk om att övningen genomförs. De som deltar i övningen kommer bära en armbindel uppmärkt med ”Övning Liv”. Om det skulle ske ett verkligt, större skadeutfall kommer övningen avbrytas.

Trafik

Försvarsmedicincentrum och Säs samarbetar med berörda myndigheter för att minimera störningar i trafiken. Information går även ut via Sveriges Radios trafikredaktion, P4 Sjuhärad.

Bråt skjutfält

Aktuell dag kommer affischering och avspärrningar att finnas på övningsområdet som gör det tydligt att en övning pågår och att området inte får beträdas av civila.

Samverkansaktörer

Katastrofövning Liv 19 genomförs i samverkan mellan Försvarsmakten genom Försvarsmedicincentrum, SÄS, Närhälsan i Borås, Västra Götalandsregionens enhet för säkerhet och beredskap samt Regionservice och Västfastigheter inom Västra Götalandsregionen. Ett antal lokala och regionala myndigheter deltar i mindre omfattning genom att bidra med sakkunskap och stöd samt i några fall som observatörer-/skademarkörer.

Totalförsvarets sjukvårdssystem

Genom sitt deltagande i Liv 19 bidrar Försvarsmakten till ökad förmåga att omhänderta stora volymer skadade patienter för ett av Sveriges största länssjukhus. Därigenom verkar Försvarsmakten, inom ramen för totalförsvarets sjukvårdssystem, för att skadade soldater och sjömän garanteras rätt vårdnivå i händelse av krig.

Övningen är döpt till Liv då den genomfördes första gången 2018 då Liv har namnsdag. Det är ett beskrivande namn i och med att övningen går ut på att rädda liv och minimera lidande.

Aktuell information

www.forsvarsmakten.se/fomedcfacebook.com/FomedC, telefon 031-69 20 00

www.sas.vgregion.sefacebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, telefon 033-616 10 00