Den multinationella marina övningen Baltops (Baltic operations) syftar till att stärka de deltagande ländernas förmåga att agera i gemensamma internationella operationer.

Baltops 20 genomförs 7-19 juni i Östersjön och har som syfte att demonstrera interoperabilitet både inom Nato samt mellan Nato och partnerländer. Övningen omfattar luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning, ubåtsoperationer och amfibieoperationer. Baltops genomförs årligen sedan 1972 av USA:s flotta inom ramen ”in the spirit of Partnership for Peace”. Årets övning kommer genomföras i södra och sydöstra Östersjön.

Deltagare

Baltops 20 involverar omkring 3 000 personer (varav cirka 70 från Sverige), drygt 30 örlogsfartyg och 30 stridsflyg och helikoptrar. Sverige deltar med en korvett av Visby-klass. Övriga nationer och organisationer som deltar är  Kanada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Turkiet, Storbritannien, USA. Totalt deltar 19 nationer, 17 Nato-medlemmar och två partnerländer, Sverige och Finland. Deltagarlista uppdaterad den 1 juni.

Svenskt deltagande i Baltops 2020

Försvarsmaktens deltagande syftar främst till att fortsatt utveckla interoperabiliteten samt ytterligare integrera marinens bidrag av deltagande Visbykorvetter i Natos snabbinsatsstyrka (NRF) och U.K Joint Expeditionary Force (JEF). Det svenska deltagandet varierar från år till år men utgörs 2020 av en korvett av Visbyklass samt logistik- och vaktpersonal i Simrishamn. Totalt deltar ungefär 70 personer från svenska Försvarsmakten i övningen.

Mycket begränsat avtryck iland

I Sverige kommer övningen främst att märkas av genom ökad fartygstrafik runt den skånska kusten. Minröjningsfartyg övar i vattnen utanför Ravlunda skjutfält.  Viss fartygstrafik kommer att förekomma in och ut ur Simrishamn, där en logistikplats finns. Denna plats kommer att spärras av och utgöra ett tillfälligt skyddsobjekt.

Åtgärder med anledning av Covid-19

Försvarsmakten ger omfattande stöd till samhället under Pandemin samtidigt som Baltops genomförs. Övningen har anpassats med anledning av det rådande smittspridningsläget, exempelvis genomförs inte de vanliga mötena mellan personal från olika nationer som inleder övningar av den här sorten. Övningsmomenten för fartygsbesättningarna sker till sjöss där besättningar från olika nationer inte träffas fysiskt. I logistikpunkten vid Simrishamns hamn kommer ingen utländsk personal att röra sig fritt utanför avspärrat område.

Bakgrund till Sveriges bidrag till JEF

Regeringen fattade den 5 oktober 2017 beslut att Sverige ska delta med två korvetter av Visbyklass i Jef, som är ett brittiskt ramverk för en snabbinsatsstyrka. Det inkluderar ett samarbete med en mindre grupp länder, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien. Snabbinsatsstyrkans syfte är att bidra till säkerhet i vår del av Europa och samtidigt medverka till fred och stabilitet genom internationell krishantering i insatser ledda av till exempel FN, EU och Nato. Beslut om svenskt deltagande i en insats med förband eller förmågor fattas av regeringen.

Mediakontakt

Jimmie Adamsson, Tredje sjöstridsflottiljen, 0706-829009, jimmie.adamsson@mil.se