ASSÖ 17 (arméns stabs- och sambandsövning) är en ledningsträningsövning med det övergripande målet att befästa rutiner i ledning och stabstjänst i brigadstab, att tillämpa dessa mot slutmålsättning i träningstrappa för brigad och utveckla marktaktisk förmåga inför eventuella kommande insatser under ledning av insatsstaben.

Syftet med ASSÖ 17 är att samordnat med övning Brigstri 17 öka brigadstabernas förmåga att leda förband i brigads ram utgående från arméns målbild 2017. Övningen utgör en del av övningsserien 2017 som bland annat också omfattar Försvarsmaktsövning Aurora 17.

Deltagare

Andra respektive tredje brigadstaben är i fokus under övningen. Utöver dessa två prioriterade staber, övas även betjäningsförband samt armétaktisk stab.

För att möjliggöra en bra och utvecklande övning deltar direkt underställda förband tillhörande respektive brigad, samt understödjande förband såsom till exempel Försvarsmaktens logistik, Militärregion mitt, Helikopterflottiljen med flera.

Övningen genomförs mellan vecka 7-11 vid Ledningsregementet i Enköping.

Ansvar/Uppdrag

Ledningsregementet har uppgiften att planera, genomföra samt utvärdera övningen med stöd av förband/skolor och centra.

 Övningsledare för ASSÖ 17 är chefen för Markstridsskolan.