Naturkatastrofer

När Sverige drabbas av naturkatastrofer har Försvarsmakten en viktig roll att fylla. Det hör till våra uppgifter att hjälpa myndigheter vid svåra påfrestningar på samhället.

Stormen Gudrun i Europa 2005 var en kraftig orkan som den 8 till 9 januari 2005 drog in från Atlanten och drabbade norra Europa. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Till exempel kan Försvarsmakten bistå med terrängfordon för röjning av vägar, fartyg för bärgningar, helikoptrar för att få överblick över olycksdrabbade landområden eller för att söka efter försvunna personer. Försvarsmaktens stödinsatser kan även vara till exempel att bygga barriärer vid översvämningar eller skotta fram järnvägsspår vid kraftiga snöfall.

Hemvärnet är en viktig personalresurs vid naturkatastrofer och används ofta när Försvarsmakten stöttar andra myndigheter i deras räddningsarbete. Även krigsförband kan få i uppdrag att utföra räddningsinsatser i krissituationer.

Stormen Gudrun år 2005 är ett exempel på hur vi kan vara ett stöd till samhället vid naturkatastrofer. Då utförde Försvarsmakten en insats som varade i en dryg månad där nästan 3 000 personer ur vår personal deltog i räddningsarbetet.