Nationella mål för miljökvalitet

I Sverige finns inriktningsmål för miljöpolitiken – Sveriges miljömål. Dessa är vägledande för miljöarbetet på samtliga nivåer i samhället.

Enligt instruktion för Försvarsmakten har myndigheten ett uppdrag att bidra till att målen uppnås.

5 § Med beaktande av de krav som uppgifterna enligt 1-4 §§ ställer ska Försvarsmakten ta miljöhänsyn i sin verksamhet i fred. Inom ramen för detta miljöarbete ska Försvarsmakten bidra till att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås samt vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Generationsmål för miljöarbetet och miljökvalitetsmål

Sveriges miljömål beskriver de tillstånd som den svenska miljön ska befinna sig i, samt det miljöarbete som ska återspegla vägen dit. De är beslutade av riksdagen och syftar till att möjliggöra en lösning på Sveriges stora miljöproblem. Målen gäller fram till 2020.

Målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- eller hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål.