Globala mål för hållbar utveckling

Försvarsmakten vill vara, ska vara och är en del av hållbar utveckling, både genom sitt uppdrag och genom sitt sätt att bedriva sin verksamhet.

Med utgångspunkt i FN:s ramverk Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling fokuseras myndighetens arbete kring områden där myndigheten har störst påverkan, alternativt störst möjlighet att göra skillnad.

En hållbar utveckling går hand i hand med arbetet för fred. De globala målen och Agenda 2030 eftersträvar konfliktdämpande effekter. Målen syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Försvarsmakten ska i enlighet med Sveriges åtaganden bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling uppnås. Försvarsmakten bidrar framförallt till målen 4 till 10 och 12 till 17.